Leviticus 15:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And whoeverNoun
5060 [e]han-nō-ḡê-a‘,הַנֹּגֵ֗עַtouchesVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹל֙anythingNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣הwasVerb
8478 [e]ṯaḥ-tāw,תַחְתָּ֔יוunder himNoun
2930 [e]yiṭ-māיִטְמָ֖אshall be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ;הָעָ֑רֶבthe eveningNoun
5375 [e]wə-han-nō-w-śêוְהַנּוֹשֵׂ֣אand he who carriesVerb
853 [e]’ō-w-ṯām,אוֹתָ֔םthemAcc
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֧סshall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֛יוhis clothesNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֥ץand batheVerb
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֖יִםin waterNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֥אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ.הָעָֽרֶב׃the eveningNoun
Hebrew Texts
ויקרא 15:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־הַנֹּגֵ֗עַ בְּכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר יִהְיֶ֣ה תַחְתָּ֔יו יִטְמָ֖א עַד־הָעָ֑רֶב וְהַנֹּושֵׂ֣א אֹותָ֔ם יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

ויקרא 15:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד־הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב׃

Links
Leviticus 15:10Leviticus 15:10 Text AnalysisLeviticus 15:10 InterlinearLeviticus 15:10 MultilingualLeviticus 15:10 TSKLeviticus 15:10 Cross ReferencesLeviticus 15:10 Bible HubLeviticus 15:10 Biblia ParalelaLeviticus 15:10 Chinese BibleLeviticus 15:10 French BibleLeviticus 15:10 German Bible

Bible Hub
Leviticus 15:9
Top of Page
Top of Page