Leviticus 14:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֩But it shall beVerb
3117 [e]ḇay-yō-wmבַיּ֨וֹםon the dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַשְּׁבִיעִ֜יseventhAdj
1548 [e]yə-ḡal-laḥיְגַלַּ֣חthat he shall shaveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־even allNoun
8181 [e]śə-‘ā-rōw,שְׂעָר֗וֹhis hairNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rō-šōwרֹאשׁ֤וֹhis headNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2206 [e]zə-qā-nōwזְקָנוֹ֙his beardNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
1354 [e]gab-bōṯגַּבֹּ֣תthe browsNoun
5869 [e]‘ê-nāw,עֵינָ֔יוof his eyesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8181 [e]śə-‘ā-rōwשְׂעָר֖וֹhis hairNoun
1548 [e]yə-ḡal-lê-aḥ;יְגַלֵּ֑חַhe shall shaveVerb
3526 [e]wə-ḵib-besוְכִבֶּ֣סand he shall washVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֗יוhis clothesNoun
7364 [e]wə-rā-ḥaṣוְרָחַ֧ץalso he shall washVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂר֛וֹhis fleshNoun
4325 [e]bam-ma-yimבַּמַּ֖יִםin waterNoun
2891 [e]wə-ṭā-hêr.וְטָהֵֽר׃and he shall be cleanVerb
Hebrew Texts
ויקרא 14:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֩ בַיֹּ֨ום הַשְּׁבִיעִ֜י יְגַלַּ֣ח אֶת־כָּל־שְׂעָרֹ֗ו אֶת־רֹאשֹׁ֤ו וְאֶת־זְקָנֹו֙ וְאֵת֙ גַּבֹּ֣ת עֵינָ֔יו וְאֶת־כָּל־שְׂעָרֹ֖ו יְגַלֵּ֑חַ וְכִבֶּ֣ס אֶת־בְּגָדָ֗יו וְרָחַ֧ץ אֶת־בְּשָׂרֹ֛ו בַּמַּ֖יִם וְטָהֵֽר׃

ויקרא 14:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ביום השביעי יגלח את־כל־שערו את־ראשו ואת־זקנו ואת גבת עיניו ואת־כל־שערו יגלח וכבס את־בגדיו ורחץ את־בשרו במים וטהר׃

Links
Leviticus 14:9Leviticus 14:9 Text AnalysisLeviticus 14:9 InterlinearLeviticus 14:9 MultilingualLeviticus 14:9 TSKLeviticus 14:9 Cross ReferencesLeviticus 14:9 Bible HubLeviticus 14:9 Biblia ParalelaLeviticus 14:9 Chinese BibleLeviticus 14:9 French BibleLeviticus 14:9 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:8
Top of Page
Top of Page