Leviticus 14:42
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qə-ḥūוְלָקְחוּ֙And they shall takeVerb
68 [e]’ă-ḇā-nîmאֲבָנִ֣יםstonesNoun
312 [e]’ă-ḥê-rō-wṯ,אֲחֵר֔וֹתotherAdj
935 [e]wə-hê-ḇî-’ūוְהֵבִ֖יאוּand put [them]Verb
413 [e]’el-אֶל־inPrep
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַתthe placeNoun
68 [e]hā-’ă-ḇā-nîm;הָאֲבָנִ֑יםof those stonesNoun
6083 [e]wə-‘ā-p̄ārוְעָפָ֥רand mortarNoun
312 [e]’a-ḥêrאַחֵ֛רotherAdj
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֖חhe shall takeVerb
2902 [e]wə-ṭāḥוְטָ֥חand shall plasterVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃the houseNoun
Hebrew Texts
ויקרא 14:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקְחוּ֙ אֲבָנִ֣ים אֲחֵרֹ֔ות וְהֵבִ֖יאוּ אֶל־תַּ֣חַת הָאֲבָנִ֑ים וְעָפָ֥ר אַחֵ֛ר יִקַּ֖ח וְטָ֥ח אֶת־הַבָּֽיִת׃

ויקרא 14:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחו אבנים אחרות והביאו אל־תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את־הבית׃

Links
Leviticus 14:42Leviticus 14:42 Text AnalysisLeviticus 14:42 InterlinearLeviticus 14:42 MultilingualLeviticus 14:42 TSKLeviticus 14:42 Cross ReferencesLeviticus 14:42 Bible HubLeviticus 14:42 Biblia ParalelaLeviticus 14:42 Chinese BibleLeviticus 14:42 French BibleLeviticus 14:42 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:41
Top of Page
Top of Page