Leviticus 14:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]wə-ṣiw-wāhוְצִוָּה֙Then shall commandVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
3947 [e]wə-lā-qaḥוְלָקַ֧חtakeVerb
2891 [e]lam-miṭ-ṭa-hêrלַמִּטַּהֵ֛רfor the one who is to be cleansedVerb
8147 [e]šə-tê-שְׁתֵּֽי־twoNoun
6833 [e]ṣip-po-rîmצִפֳּרִ֥יםbirdsNoun
2416 [e]ḥay-yō-wṯחַיּ֖וֹתaliveAdj
2889 [e]ṭə-hō-rō-wṯ;טְהֹר֑וֹתcleanAdj
6086 [e]wə-‘êṣוְעֵ֣ץand woodNoun
730 [e]’e-rez,אֶ֔רֶזcedarNoun
8144 [e]ū-šə-nîוּשְׁנִ֥יand yarnsNoun
8438 [e]ṯō-w-la-‘aṯתוֹלַ֖עַתscarletNoun
231 [e]wə-’ê-zōḇ.וְאֵזֹֽב׃and hyssopNoun
Hebrew Texts
ויקרא 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְלָקַ֧ח לַמִּטַּהֵ֛ר שְׁתֵּֽי־צִפֳּרִ֥ים חַיֹּ֖ות טְהֹרֹ֑ות וְעֵ֣ץ אֶ֔רֶז וּשְׁנִ֥י תֹולַ֖עַת וְאֵזֹֽב׃

ויקרא 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצוה הכהן ולקח למטהר שתי־צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב׃

Links
Leviticus 14:4Leviticus 14:4 Text AnalysisLeviticus 14:4 InterlinearLeviticus 14:4 MultilingualLeviticus 14:4 TSKLeviticus 14:4 Cross ReferencesLeviticus 14:4 Bible HubLeviticus 14:4 Biblia ParalelaLeviticus 14:4 Chinese BibleLeviticus 14:4 French BibleLeviticus 14:4 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:3
Top of Page
Top of Page