Leviticus 14:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־And ifConj
1800 [e]dalדַּ֣לpoorAdj
1931 [e]hū,ה֗וּאhe [is]Pro
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand cannot get so muchPrt
3027 [e]yā-ḏōwיָדוֹ֮his meansNoun
5381 [e]maś-śe-ḡeṯמַשֶּׂגֶת֒are insufficientVerb
3947 [e]wə-lā-qaḥוְ֠לָקַחthen he shall takeVerb
3532 [e]ke-ḇeśכֶּ֣בֶשׂlambNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֥דoneAdj
817 [e]’ā-šāmאָשָׁ֛ם[for] a guilt offeringNoun
8573 [e]liṯ-nū-p̄āhלִתְנוּפָ֖הto be wavedNoun
3722 [e]lə-ḵap-pêrלְכַפֵּ֣רto makeVerb
5921 [e]‘ā-lāw;עָלָ֑יוfor himPrep
6241 [e]wə-‘iś-śā-rō-wnוְעִשָּׂר֨וֹןand tenth dealNoun
5560 [e]sō-leṯסֹ֜לֶתof fine flourNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֨דand oneAdj
1101 [e]bā-lūlבָּל֥וּלmixedVerb
8081 [e]baš-še-menבַּשֶּׁ֛מֶןwith oilNoun
4503 [e]lə-min-ḥāhלְמִנְחָ֖הfor a grain offeringNoun
3849 [e]wə-lōḡוְלֹ֥גand a logNoun
8081 [e]šā-men.שָֽׁמֶן׃of oilNoun
Hebrew Texts
ויקרא 14:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־דַּ֣ל ה֗וּא וְאֵ֣ין יָדֹו֮ מַשֶּׂגֶת֒ וְ֠לָקַח כֶּ֣בֶשׂ אֶחָ֥ד אָשָׁ֛ם לִתְנוּפָ֖ה לְכַפֵּ֣ר עָלָ֑יו וְעִשָּׂרֹ֨ון סֹ֜לֶת אֶחָ֨ד בָּל֥וּל בַּשֶּׁ֛מֶן לְמִנְחָ֖ה וְלֹ֥ג שָֽׁמֶן׃

ויקרא 14:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן׃

Links
Leviticus 14:21Leviticus 14:21 Text AnalysisLeviticus 14:21 InterlinearLeviticus 14:21 MultilingualLeviticus 14:21 TSKLeviticus 14:21 Cross ReferencesLeviticus 14:21 Bible HubLeviticus 14:21 Biblia ParalelaLeviticus 14:21 Chinese BibleLeviticus 14:21 French BibleLeviticus 14:21 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:20
Top of Page
Top of Page