Leviticus 13:55
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֨הAnd shall examineVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣י ׀afterAdv
3526 [e]huk-kab-bêsהֻכַּבֵּ֣סit is washedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5061 [e]han-ne-ḡa‘,הַנֶּ֗גַעthe plagueNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְ֠הִנֵּהand beholdPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־[if] notAdv
2015 [e]hā-p̄aḵהָפַ֨ךְchangedVerb
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֤גַעthe plagueNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ê-nōwעֵינוֹ֙its colorNoun
5061 [e]wə-han-ne-ḡa‘וְהַנֶּ֣גַעand the plagueNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6581 [e]p̄ā-śāh,פָשָׂ֔הspreadVerb
2931 [e]ṭā-mêטָמֵ֣אuncleanAdj
1931 [e]hū,ה֔וּאit [is]Pro
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֖שׁit in the fireNoun
8313 [e]tiś-rə-p̄en-nū;תִּשְׂרְפֶ֑נּוּyou shall burnVerb
6356 [e]pə-ḥe-ṯeṯפְּחֶ֣תֶתfret inwardNoun
1931 [e]הִ֔ואitPro
7146 [e]bə-qā-raḥ-tōwבְּקָרַחְתּ֖וֹbore insideNoun
176 [e]’ōwא֥וֹorConj
1372 [e]ḇə-ḡab-baḥ-tōw.בְגַבַּחְתּֽוֹ׃outsideNoun
Hebrew Texts
ויקרא 13:55 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֨ה הַכֹּהֵ֜ן אַחֲרֵ֣י ׀ הֻכַּבֵּ֣ס אֶת־הַנֶּ֗גַע וְ֠הִנֵּה לֹֽא־הָפַ֨ךְ הַנֶּ֤גַע אֶת־עֵינֹו֙ וְהַנֶּ֣גַע לֹֽא־פָשָׂ֔ה טָמֵ֣א ה֔וּא בָּאֵ֖שׁ תִּשְׂרְפֶ֑נּוּ פְּחֶ֣תֶת הִ֔וא בְּקָרַחְתֹּ֖ו אֹ֥ו בְגַבַּחְתֹּֽו׃

ויקרא 13:55 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן אחרי ׀ הכבס את־הנגע והנה לא־הפך הנגע את־עינו והנגע לא־פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת הוא בקרחתו או בגבחתו׃

Links
Leviticus 13:55Leviticus 13:55 Text AnalysisLeviticus 13:55 InterlinearLeviticus 13:55 MultilingualLeviticus 13:55 TSKLeviticus 13:55 Cross ReferencesLeviticus 13:55 Bible HubLeviticus 13:55 Biblia ParalelaLeviticus 13:55 Chinese BibleLeviticus 13:55 French BibleLeviticus 13:55 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:54
Top of Page
Top of Page