Leviticus 13:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’ā-hūוְרָאָ֣הוּAnd shall lookVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֮the priestNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםthe dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַשְּׁבִיעִי֒seventhAdj
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֙גַע֙[if] the infectionNoun
5975 [e]‘ā-maḏעָמַ֣דbe at a stayVerb
5869 [e]bə-‘ê-nāw,בְּעֵינָ֔יוin his eyesNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6581 [e]p̄ā-śāhפָשָׂ֥הspreadVerb
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֖גַעthe plagueNoun
5785 [e]bā-‘ō-wr;בָּע֑וֹרon the skinNoun
5462 [e]wə-his-gî-rōwוְהִסְגִּיר֧וֹthen shall shut him upVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֛ןthe priestNoun
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֥תsevenNoun
3117 [e]yā-mîmיָמִ֖יםdaysNoun
8145 [e]šê-nîṯ.שֵׁנִֽית׃moreNoun
Hebrew Texts
ויקרא 13:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣הוּ הַכֹּהֵן֮ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִי֒ וְהִנֵּ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ עָמַ֣ד בְּעֵינָ֔יו לֹֽא־פָשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בָּעֹ֑ור וְהִסְגִּירֹ֧ו הַכֹּהֵ֛ן שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים שֵׁנִֽית׃

ויקרא 13:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראהו הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא־פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית׃

Links
Leviticus 13:5Leviticus 13:5 Text AnalysisLeviticus 13:5 InterlinearLeviticus 13:5 MultilingualLeviticus 13:5 TSKLeviticus 13:5 Cross ReferencesLeviticus 13:5 Bible HubLeviticus 13:5 Biblia ParalelaLeviticus 13:5 Chinese BibleLeviticus 13:5 French BibleLeviticus 13:5 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:4
Top of Page
Top of Page