Leviticus 13:45
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6879 [e]wə-haṣ-ṣā-rū-a‘וְהַצָּר֜וּעַAnd the leperVerb
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
  bōwבּ֣וֹinPrep
5061 [e]han-ne-ḡa‘,הַנֶּ֗גַעthe plague [is]Noun
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֞יוhis clothesNoun
1961 [e]yih-yūיִהְי֤וּshall beVerb
6533 [e]p̄ə-ru-mîmפְרֻמִים֙tornVerb
7218 [e]wə-rō-šōwוְרֹאשׁוֹ֙and his headNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣הbecomeVerb
6544 [e]p̄ā-rū-a‘,פָר֔וּעַbareVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
8222 [e]śā-p̄āmשָׂפָ֖םhis upper lipNoun
5844 [e]ya‘-ṭeh;יַעְטֶ֑הhe shall put a coveringVerb
2931 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֥א ׀and UncleanAdj
2931 [e]ṭā-mêטָמֵ֖אuncleanAdj
7121 [e]yiq-rā.יִקְרָֽא׃he must cryVerb
Hebrew Texts
ויקרא 13:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַצָּר֜וּעַ אֲשֶׁר־בֹּ֣ו הַנֶּ֗גַע בְּגָדָ֞יו יִהְי֤וּ פְרֻמִים֙ וְרֹאשֹׁו֙ יִהְיֶ֣ה פָר֔וּעַ וְעַל־שָׂפָ֖ם יַעְטֶ֑ה וְטָמֵ֥א ׀ טָמֵ֖א יִקְרָֽא׃

ויקרא 13:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והצרוע אשר־בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל־שפם יעטה וטמא ׀ טמא יקרא׃

Links
Leviticus 13:45Leviticus 13:45 Text AnalysisLeviticus 13:45 InterlinearLeviticus 13:45 MultilingualLeviticus 13:45 TSKLeviticus 13:45 Cross ReferencesLeviticus 13:45 Bible HubLeviticus 13:45 Biblia ParalelaLeviticus 13:45 Chinese BibleLeviticus 13:45 French BibleLeviticus 13:45 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:44
Top of Page
Top of Page