Leviticus 13:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָה֩and shall examineVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֨ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5424 [e]han-ne-ṯeqהַנֶּ֜תֶקthe scaleNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםdayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֗יin the seventhAdj
2009 [e]wə-hin-nêhוְ֠הִנֵּהand beholdPrt
3808 [e]lō-לֹא־[if] notAdv
6581 [e]p̄ā-śāhפָשָׂ֤הspreadVerb
5424 [e]han-ne-ṯeqהַנֶּ֙תֶק֙the scaleNoun
5785 [e]bā-‘ō-wr,בָּע֔וֹרin the skinNoun
4758 [e]ū-mar-’ê-hūוּמַרְאֵ֕הוּand in sightNoun
369 [e]’ê-nen-nūאֵינֶ֥נּוּnotPrt
6013 [e]‘ā-mōqעָמֹ֖קdeeperAdj
4480 [e]min-מִן־thanPrep
5785 [e]hā-‘ō-wr;הָע֑וֹרthe skinNoun
2891 [e]wə-ṭi-harוְטִהַ֤רthen pronounce cleanVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙himAcc
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
3526 [e]wə-ḵib-besוְכִבֶּ֥סand he shall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֖יוhis clothesNoun
2891 [e]wə-ṭā-hêr.וְטָהֵֽר׃and be cleanVerb
Hebrew Texts
ויקרא 13:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָה֩ הַכֹּהֵ֨ן אֶת־הַנֶּ֜תֶק בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֗י וְ֠הִנֵּה לֹא־פָשָׂ֤ה הַנֶּ֙תֶק֙ בָּעֹ֔ור וּמַרְאֵ֕הוּ אֵינֶ֥נּוּ עָמֹ֖ק מִן־הָעֹ֑ור וְטִהַ֤ר אֹתֹו֙ הַכֹּהֵ֔ן וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃

ויקרא 13:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן את־הנתק ביום השביעי והנה לא־פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן־העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר׃

Links
Leviticus 13:34Leviticus 13:34 Text AnalysisLeviticus 13:34 InterlinearLeviticus 13:34 MultilingualLeviticus 13:34 TSKLeviticus 13:34 Cross ReferencesLeviticus 13:34 Bible HubLeviticus 13:34 Biblia ParalelaLeviticus 13:34 Chinese BibleLeviticus 13:34 French BibleLeviticus 13:34 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:33
Top of Page
Top of Page