Leviticus 13:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֨הThen shall seeVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5061 [e]han-ne-ḡa‘,הַנֶּ֗גַעthe plagueNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
4758 [e]mar-’ê-hūמַרְאֵ֙הוּ֙if it in sightNoun
6013 [e]‘ā-mōqעָמֹ֣קdeeperAdj
4480 [e]min-מִן־thanPrep
5785 [e]hā-‘ō-wr,הָע֔וֹרthe skinNoun
  ū-ḇōwוּב֛וֹand 
8181 [e]śê-‘ārשֵׂעָ֥רhairNoun
6669 [e]ṣā-hōḇצָהֹ֖בyellowAdj
1851 [e]dāq;דָּ֑קthinAdj
2930 [e]wə-ṭim-mêוְטִמֵּ֨אthen shall pronounce uncleanVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֤וֹhimAcc
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙then the priestNoun
5424 [e]ne-ṯeqנֶ֣תֶקa dry scaleNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאit [is]Pro
6883 [e]ṣā-ra-‘aṯצָרַ֧עַת[even] a leprosyNoun
7218 [e]hā-rōšהָרֹ֛אשׁon the headNoun
176 [e]’ōwא֥וֹorConj
2206 [e]haz-zā-qānהַזָּקָ֖ןbeardNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃it [is]Pro
Hebrew Texts
ויקרא 13:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֨ה הַכֹּהֵ֜ן אֶת־הַנֶּ֗גַע וְהִנֵּ֤ה מַרְאֵ֙הוּ֙ עָמֹ֣ק מִן־הָעֹ֔ור וּבֹ֛ו שֵׂעָ֥ר צָהֹ֖ב דָּ֑ק וְטִמֵּ֨א אֹתֹ֤ו הַכֹּהֵן֙ נֶ֣תֶק ה֔וּא צָרַ֧עַת הָרֹ֛אשׁ אֹ֥ו הַזָּקָ֖ן הֽוּא׃

ויקרא 13:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן את־הנגע והנה מראהו עמק מן־העור ובו שער צהב דק וטמא אתו הכהן נתק הוא צרעת הראש או הזקן הוא׃

Links
Leviticus 13:30Leviticus 13:30 Text AnalysisLeviticus 13:30 InterlinearLeviticus 13:30 MultilingualLeviticus 13:30 TSKLeviticus 13:30 Cross ReferencesLeviticus 13:30 Bible HubLeviticus 13:30 Biblia ParalelaLeviticus 13:30 Chinese BibleLeviticus 13:30 French BibleLeviticus 13:30 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:29
Top of Page
Top of Page