Leviticus 13:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֣הAnd shall examineVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֣ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֣גַעthe plagueNoun
5785 [e]bə-‘ō-wr-בְּעֽוֹר־on the skinNoun
1320 [e]hab-bā-śārהַ֠בָּשָׂרof the fleshNoun
8181 [e]wə-śê-‘ārוְשֵׂעָ֨רand if the hairNoun
5061 [e]ban-ne-ḡa‘בַּנֶּ֜גַעin the infectionNoun
2015 [e]hā-p̄aḵהָפַ֣ךְ ׀is turnedVerb
3836 [e]lā-ḇān,לָבָ֗ןwhiteAdj
4758 [e]ū-mar-’êhוּמַרְאֵ֤הand in sightNoun
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֙גַע֙the plagueNoun
6013 [e]‘ā-mōqעָמֹק֙deeperAdj
5785 [e]mê-‘ō-wrמֵע֣וֹרthan the skinNoun
1320 [e]bə-śā-rōw,בְּשָׂר֔וֹof his body [is]Noun
5061 [e]ne-ḡa‘נֶ֥גַעa plagueNoun
6883 [e]ṣā-ra-‘aṯצָרַ֖עַתof leprosyNoun
1931 [e]hū;ה֑וּאit [is]Pro
7200 [e]wə-rā-’ā-hūוְרָאָ֥הוּand shall look onVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֖ןthe priestNoun
2930 [e]wə-ṭim-mêוְטִמֵּ֥אand pronounce uncleanVerb
853 [e]’ō-ṯōw.אֹתֽוֹ׃himAcc
Hebrew Texts
ויקרא 13:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֣ן אֶת־הַנֶּ֣גַע בְּעֹֽור־הַ֠בָּשָׂר וְשֵׂעָ֨ר בַּנֶּ֜גַע הָפַ֣ךְ ׀ לָבָ֗ן וּמַרְאֵ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ עָמֹק֙ מֵעֹ֣ור בְּשָׂרֹ֔ו נֶ֥גַע צָרַ֖עַת ה֑וּא וְרָאָ֥הוּ הַכֹּהֵ֖ן וְטִמֵּ֥א אֹתֹֽו׃

ויקרא 13:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן את־הנגע בעור־הבשר ושער בנגע הפך ׀ לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו׃

Links
Leviticus 13:3Leviticus 13:3 Text AnalysisLeviticus 13:3 InterlinearLeviticus 13:3 MultilingualLeviticus 13:3 TSKLeviticus 13:3 Cross ReferencesLeviticus 13:3 Bible HubLeviticus 13:3 Biblia ParalelaLeviticus 13:3 Chinese BibleLeviticus 13:3 French BibleLeviticus 13:3 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:2
Top of Page
Top of Page