Leviticus 13:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֣הThen shall lookVerb
854 [e]’ō-ṯāhאֹתָ֣הּforPrep
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֡ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
2015 [e]neh-paḵנֶהְפַּךְ֩[if] be turnedVerb
8181 [e]śê-‘ārשֵׂעָ֨רthe hairNoun
3836 [e]lā-ḇānלָבָ֜ןwhiteAdj
934 [e]bab-ba-he-reṯ,בַּבַּהֶ֗רֶתin the bright spotNoun
4758 [e]ū-mar-’e-hāוּמַרְאֶ֙הָ֙[be in] and it sightNoun
6013 [e]‘ā-mōqעָמֹ֣קdeeperAdj
4480 [e]min-מִן־thanPrep
5785 [e]hā-‘ō-wr,הָע֔וֹרthe skin [is]Noun
6883 [e]ṣā-ra-‘aṯצָרַ֣עַתa leprosyNoun
1931 [e]הִ֔ואit [is]Pro
4348 [e]bam-miḵ-wāhבַּמִּכְוָ֖הof the burningNoun
6524 [e]pā-rā-ḥāh;פָּרָ֑חָהbroken outVerb
2930 [e]wə-ṭim-mêוְטִמֵּ֤אand shall pronounce uncleanVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙himAcc
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
5061 [e]ne-ḡa‘נֶ֥גַעthe plagueNoun
6883 [e]ṣā-ra-‘aṯצָרַ֖עַתof leprosyNoun
1931 [e]הִֽוא׃it [is]Pro
Hebrew Texts
ויקרא 13:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣ה אֹתָ֣הּ הַכֹּהֵ֡ן וְהִנֵּ֣ה נֶהְפַּךְ֩ שֵׂעָ֨ר לָבָ֜ן בַּבַּהֶ֗רֶת וּמַרְאֶ֙הָ֙ עָמֹ֣ק מִן־הָעֹ֔ור צָרַ֣עַת הִ֔וא בַּמִּכְוָ֖ה פָּרָ֑חָה וְטִמֵּ֤א אֹתֹו֙ הַכֹּהֵ֔ן נֶ֥גַע צָרַ֖עַת הִֽוא׃

ויקרא 13:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה אתה הכהן והנה נהפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן־העור צרעת הוא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת הוא׃

Links
Leviticus 13:25Leviticus 13:25 Text AnalysisLeviticus 13:25 InterlinearLeviticus 13:25 MultilingualLeviticus 13:25 TSKLeviticus 13:25 Cross ReferencesLeviticus 13:25 Bible HubLeviticus 13:25 Biblia ParalelaLeviticus 13:25 Chinese BibleLeviticus 13:25 French BibleLeviticus 13:25 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:24
Top of Page
Top of Page