Leviticus 13:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֣הThen shall considerVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֨הand beholdPrt
3680 [e]ḵis-sə-ṯāhכִסְּתָ֤ה[if] has coveredVerb
6883 [e]haṣ-ṣā-ra-‘aṯהַצָּרַ֙עַת֙the leprosyNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1320 [e]bə-śā-rōw,בְּשָׂר֔וֹhis fleshNoun
2891 [e]wə-ṭi-harוְטִהַ֖רhe shall pronounce [him] cleanVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5061 [e]han-nā-ḡa‘;הַנָּ֑גַע[who has] the plagueNoun
3605 [e]kul-lōwכֻּלּ֛וֹsince allNoun
2015 [e]hā-p̄aḵהָפַ֥ךְturnedVerb
3836 [e]lā-ḇānלָבָ֖ןwhiteAdj
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֥וֹרcleanAdj
1931 [e]hū.הֽוּא׃he [is]Pro
Hebrew Texts
ויקרא 13:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֨ה כִסְּתָ֤ה הַצָּרַ֙עַת֙ אֶת־כָּל־בְּשָׂרֹ֔ו וְטִהַ֖ר אֶת־הַנָּ֑גַע כֻּלֹּ֛ו הָפַ֥ךְ לָבָ֖ן טָהֹ֥ור הֽוּא׃

ויקרא 13:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את־כל־בשרו וטהר את־הנגע כלו הפך לבן טהור הוא׃

Links
Leviticus 13:13Leviticus 13:13 Text AnalysisLeviticus 13:13 InterlinearLeviticus 13:13 MultilingualLeviticus 13:13 TSKLeviticus 13:13 Cross ReferencesLeviticus 13:13 Bible HubLeviticus 13:13 Biblia ParalelaLeviticus 13:13 Chinese BibleLeviticus 13:13 French BibleLeviticus 13:13 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:12
Top of Page
Top of Page