Leviticus 12:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
5347 [e]nə-qê-ḇāhנְקֵבָ֣הa maid childNoun
3205 [e]ṯê-lêḏ,תֵלֵ֔דshe bearsVerb
2930 [e]wə-ṭā-mə-’āhוְטָמְאָ֥הthen she shall be uncleanVerb
7620 [e]šə-ḇu-‘a-yimשְׁבֻעַ֖יִםtwo weeksNoun
5079 [e]kə-nid-dā-ṯāh;כְּנִדָּתָ֑הּas in her menstruationNoun
8346 [e]wə-šiš-šîmוְשִׁשִּׁ֥יםand sixtyNoun
3117 [e]yō-wmיוֹם֙daysNoun
8337 [e]wə-šê-šeṯוְשֵׁ֣שֶׁתand sixNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֔יםdaysNoun
3427 [e]tê-šêḇתֵּשֵׁ֖בshe shall continueVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
1818 [e]də-mêדְּמֵ֥יthe bloodNoun
2893 [e]ṭā-ho-rāh.טָהֳרָֽה׃of her purifyingNoun
Hebrew Texts
ויקרא 12:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־נְקֵבָ֣ה תֵלֵ֔ד וְטָמְאָ֥ה שְׁבֻעַ֖יִם כְּנִדָּתָ֑הּ וְשִׁשִּׁ֥ים יֹום֙ וְשֵׁ֣שֶׁת יָמִ֔ים תֵּשֵׁ֖ב עַל־דְּמֵ֥י טָהֳרָֽה׃

ויקרא 12:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על־דמי טהרה׃

Links
Leviticus 12:5Leviticus 12:5 Text AnalysisLeviticus 12:5 InterlinearLeviticus 12:5 MultilingualLeviticus 12:5 TSKLeviticus 12:5 Cross ReferencesLeviticus 12:5 Bible HubLeviticus 12:5 Biblia ParalelaLeviticus 12:5 Chinese BibleLeviticus 12:5 French BibleLeviticus 12:5 German Bible

Bible Hub
Leviticus 12:4
Top of Page
Top of Page