Leviticus 10:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֨רAnd saidVerb
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֜ןAaronNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֗הMosesNoun
2005 [e]hênהֵ֣ןBeholdAdv
3117 [e]hay-yō-wmהַ֠יּוֹםthis dayNoun
7126 [e]hiq-rî-ḇūהִקְרִ֨יבוּhave they offeredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2403 [e]ḥaṭ-ṭā-ṯāmחַטָּאתָ֤םtheir sin offeringNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5930 [e]‘ō-lā-ṯāmעֹֽלָתָם֙their burnt offeringNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
7122 [e]wat-tiq-re-nāhוַתִּקְרֶ֥אנָהand have befallenVerb
853 [e]’ō-ṯîאֹתִ֖יmeAcc
428 [e]kā-’êl-leh;כָּאֵ֑לֶּהsuch thingsPro
398 [e]wə-’ā-ḵal-tîוְאָכַ֤לְתִּיand if I had eatenVerb
2403 [e]ḥaṭ-ṭāṯחַטָּאת֙the sin offeringNoun
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםtodayNoun
3190 [e]hay-yî-ṭaḇהַיִּיטַ֖בshould it have been acceptedVerb
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
ויקרא 10:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֨ר אַהֲרֹ֜ן אֶל־מֹשֶׁ֗ה הֵ֣ן הַ֠יֹּום הִקְרִ֨יבוּ אֶת־חַטָּאתָ֤ם וְאֶת־עֹֽלָתָם֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וַתִּקְרֶ֥אנָה אֹתִ֖י כָּאֵ֑לֶּה וְאָכַ֤לְתִּי חַטָּאת֙ הַיֹּ֔ום הַיִּיטַ֖ב בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃

ויקרא 10:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר אהרן אל־משה הן היום הקריבו את־חטאתם ואת־עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה׃

Links
Leviticus 10:19Leviticus 10:19 Text AnalysisLeviticus 10:19 InterlinearLeviticus 10:19 MultilingualLeviticus 10:19 TSKLeviticus 10:19 Cross ReferencesLeviticus 10:19 Bible HubLeviticus 10:19 Biblia ParalelaLeviticus 10:19 Chinese BibleLeviticus 10:19 French BibleLeviticus 10:19 German Bible

Bible Hub
Leviticus 10:18
Top of Page
Top of Page