Leviticus 10:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4069 [e]mad-dū-a‘,מַדּ֗וּעַWhyAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
398 [e]’ă-ḵal-temאֲכַלְתֶּ֤םdid you eatVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2403 [e]ha-ḥaṭ-ṭāṯהַחַטָּאת֙the sin offeringNoun
4725 [e]bim-qō-wmבִּמְק֣וֹםin the placeNoun
6944 [e]haq-qō-ḏeš,הַקֹּ֔דֶשׁholyNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
6944 [e]qō-ḏešקֹ֥דֶשׁmostNoun
6944 [e]qā-ḏā-šîmקָֽדָשִׁ֖יםholyNoun
1931 [e]הִ֑ואit [is]Pro
853 [e]wə-’ō-ṯāhוְאֹתָ֣הּ ׀andAcc
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֣ןand He has given itVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֗םto youPrep
5375 [e]lā-śêṯלָשֵׂאת֙to bearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5771 [e]‘ă-wōnעֲוֹ֣ןthe iniquityNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָעֵדָ֔הof the congregationNoun
3722 [e]lə-ḵap-pêrלְכַפֵּ֥רto make atonementVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םfor themPrep
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ויקרא 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַדּ֗וּעַ לֹֽא־אֲכַלְתֶּ֤ם אֶת־הַחַטָּאת֙ בִּמְקֹ֣ום הַקֹּ֔דֶשׁ כִּ֛י קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים הִ֑וא וְאֹתָ֣הּ ׀ נָתַ֣ן לָכֶ֗ם לָשֵׂאת֙ אֶת־עֲוֹ֣ן הָעֵדָ֔ה לְכַפֵּ֥ר עֲלֵיהֶ֖ם לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

ויקרא 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדוע לא־אכלתם את־החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה ׀ נתן לכם לשאת את־עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה׃

Links
Leviticus 10:17Leviticus 10:17 Text AnalysisLeviticus 10:17 InterlinearLeviticus 10:17 MultilingualLeviticus 10:17 TSKLeviticus 10:17 Cross ReferencesLeviticus 10:17 Bible HubLeviticus 10:17 Biblia ParalelaLeviticus 10:17 Chinese BibleLeviticus 10:17 French BibleLeviticus 10:17 German Bible

Bible Hub
Leviticus 10:16
Top of Page
Top of Page