Leviticus 10:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7785 [e]šō-wqשׁ֣וֹקthe thighNoun
8641 [e]hat-tə-rū-māhהַתְּרוּמָ֞הheaveNoun
2373 [e]wa-ḥă-zêhוַחֲזֵ֣הand the breastNoun
8573 [e]hat-tə-nū-p̄āh,הַתְּנוּפָ֗הwaveNoun
5921 [e]‘alעַ֣לwithPrep
801 [e]’iš-šêאִשֵּׁ֤יthe offerings made by fireNoun
2459 [e]ha-ḥă-lā-ḇîmהַחֲלָבִים֙of the fatNoun
935 [e]yā-ḇî-’ū,יָבִ֔יאוּshall they bringVerb
5130 [e]lə-hā-nîp̄לְהָנִ֥יףto presentVerb
8573 [e]tə-nū-p̄āhתְּנוּפָ֖הa wave offeringNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֨הand it shall beVerb
  lə-ḵāלְךָ֜to youPrep
1121 [e]ū-lə-ḇā-ne-ḵāוּלְבָנֶ֤יךָand your sonsNoun
854 [e]’it-tə-ḵāאִתְּךָ֙with youPrep
2706 [e]lə-ḥāq-לְחָק־by a statuteNoun
5769 [e]‘ō-w-lām,עוֹלָ֔םforeverNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֥הhas commandedVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃as the LORDNoun
Hebrew Texts
ויקרא 10:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שֹׁ֣וק הַתְּרוּמָ֞ה וַחֲזֵ֣ה הַתְּנוּפָ֗ה עַ֣ל אִשֵּׁ֤י הַחֲלָבִים֙ יָבִ֔יאוּ לְהָנִ֥יף תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְהָיָ֨ה לְךָ֜ וּלְבָנֶ֤יךָ אִתְּךָ֙ לְחָק־עֹולָ֔ם כַּאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה יְהוָֽה׃

ויקרא 10:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק־עולם כאשר צוה יהוה׃

Links
Leviticus 10:15Leviticus 10:15 Text AnalysisLeviticus 10:15 InterlinearLeviticus 10:15 MultilingualLeviticus 10:15 TSKLeviticus 10:15 Cross ReferencesLeviticus 10:15 Bible HubLeviticus 10:15 Biblia ParalelaLeviticus 10:15 Chinese BibleLeviticus 10:15 French BibleLeviticus 10:15 German Bible

Bible Hub
Leviticus 10:14
Top of Page
Top of Page