Leviticus 10:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְח֣וּand tookVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the sonsNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַ֠הֲרֹןof AaronNoun
5070 [e]nā-ḏāḇנָדָ֨בNadabNoun
30 [e]wa-’ă-ḇî-hūוַאֲבִיה֜וּאand AbihuNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁeachNoun
4289 [e]maḥ-tā-ṯōw,מַחְתָּת֗וֹfrom his censerNoun
5414 [e]way-yit-tə-nūוַיִּתְּנ֤וּand putVerb
2004 [e]ḇā-hênבָהֵן֙thereinPro
784 [e]’êš,אֵ֔שׁfireNoun
7760 [e]way-yā-śî-mūוַיָּשִׂ֥ימוּand putVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֖יהָthereonPrep
7004 [e]qə-ṭō-reṯ;קְטֹ֑רֶתincenseNoun
7126 [e]way-yaq-ri-ḇūוַיַּקְרִ֜בוּand offeredVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
784 [e]’êšאֵ֣שׁfireNoun
2114 [e]zā-rāh,זָרָ֔הstrangeVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
3808 [e]לֹ֦אnotAdv
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֖הhe commandedVerb
853 [e]’ō-ṯām.אֹתָֽם׃themAcc
Hebrew Texts
ויקרא 10:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּתֹ֗ו וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃

ויקרא 10:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחו בני־אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקרבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם׃

Links
Leviticus 10:1Leviticus 10:1 Text AnalysisLeviticus 10:1 InterlinearLeviticus 10:1 MultilingualLeviticus 10:1 TSKLeviticus 10:1 Cross ReferencesLeviticus 10:1 Bible HubLeviticus 10:1 Biblia ParalelaLeviticus 10:1 Chinese BibleLeviticus 10:1 French BibleLeviticus 10:1 German Bible

Bible Hub
Leviticus 9:24
Top of Page
Top of Page