Judges 20:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַיַּעֲל֣וּand went upVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵי֩the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֨לof IsraelNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֜םthe peopleNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand cameVerb
  ḇêṯ-בֵֽית־inPrep
1008 [e]’êl,אֵ֗לto the house of GodNoun
1058 [e]way-yiḇ-kūוַיִּבְכּוּ֙and weptVerb
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּ֤שְׁבוּand satVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
6684 [e]way-yā-ṣū-mūוַיָּצ֥וּמוּthat fastedVerb
3117 [e]ḇay-yō-wm-בַיּוֹם־dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֖וּאthatPro
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ;הָעָ֑רֶבeveningNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲל֛וּand offeredVerb
5930 [e]‘ō-lō-wṯעֹל֥וֹתburnt offeringsNoun
8002 [e]ū-šə-lā-mîmוּשְׁלָמִ֖יםand peace offeringsNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
שופטים 20:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲל֣וּ כָל־בְּנֵי֩ יִשְׂרָאֵ֨ל וְכָל־הָעָ֜ם וַיָּבֹ֣אוּ בֵֽית־אֵ֗ל וַיִּבְכּוּ֙ וַיֵּ֤שְׁבוּ שָׁם֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וַיָּצ֥וּמוּ בַיֹּום־הַה֖וּא עַד־הָעָ֑רֶב וַֽיַּעֲל֛וּ עֹלֹ֥ות וּשְׁלָמִ֖ים לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

שופטים 20:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו כל־בני ישראל וכל־העם ויבאו בית־אל ויבכו וישבו שם לפני יהוה ויצומו ביום־ההוא עד־הערב ויעלו עלות ושלמים לפני יהוה׃

Links
Judges 20:26Judges 20:26 Text AnalysisJudges 20:26 InterlinearJudges 20:26 MultilingualJudges 20:26 TSKJudges 20:26 Cross ReferencesJudges 20:26 Bible HubJudges 20:26 Biblia ParalelaJudges 20:26 Chinese BibleJudges 20:26 French BibleJudges 20:26 German Bible

Bible Hub
Judges 20:25
Top of Page
Top of Page