Judges 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֤קָםwhen rose upVerb
376 [e]hā-’îšהָאִישׁ֙the manNoun
1980 [e]lā-le-ḵeṯ,לָלֶ֔כֶתto goVerb
1931 [e]ה֥וּאhePro
6370 [e]ū-p̄î-laḡ-šōwוּפִילַגְשׁ֖וֹand his concubineNoun
5288 [e]wə-na-‘ă-rōw;וְנַעֲר֑וֹand his servantNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
2859 [e]ḥō-ṯə-nōwחֹתְנ֣וֹhis father-in-lawVerb
1 [e]’ă-ḇîאֲבִ֣יfatherNoun
5291 [e]han-na-‘ă-rāhהַֽנַּעֲרָ֡הof the damselNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
4994 [e]נָא֩nowInj
7503 [e]rā-p̄āhרָפָ֨הdrawsVerb
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֜וֹםthe dayNoun
6150 [e]la-‘ă-rōḇ,לַעֲרֹ֗בto a closeVerb
3885 [e]lî-nū-לִֽינוּ־stay all nightVerb
4994 [e]נָ֞אI prayInj
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הbeholdPrt
2583 [e]ḥă-nō-wṯחֲנ֤וֹתgrows to an endVerb
3117 [e]hay-yō-wmהַיּוֹם֙the dayNoun
3885 [e]lînלִ֥יןlodgeVerb
6311 [e]pōhפֹּה֙hereAdv
3190 [e]wə-yî-ṭaḇוְיִיטַ֣בthat may be merryVerb
3824 [e]lə-ḇā-ḇe-ḵā,לְבָבֶ֔ךָyour heartNoun
7925 [e]wə-hiš-kam-temוְהִשְׁכַּמְתֶּ֤םand get you earlyVerb
4279 [e]mā-ḥārמָחָר֙tomorrowNoun
1870 [e]lə-ḏar-kə-ḵem,לְדַרְכְּכֶ֔םfor your journeyNoun
1980 [e]wə-hā-laḵ-tāוְהָלַכְתָּ֖that you may goVerb
168 [e]lə-’ō-hā-le-ḵā.לְאֹהָלֶֽךָ׃homeNoun
Hebrew Texts
שופטים 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֤קָם הָאִישׁ֙ לָלֶ֔כֶת ה֥וּא וּפִילַגְשֹׁ֖ו וְנַעֲרֹ֑ו וַיֹּ֣אמֶר לֹ֣ו חֹתְנֹ֣ו אֲבִ֣י הַֽנַּעֲרָ֡ה הִנֵּ֣ה נָא֩ רָפָ֨ה הַיֹּ֜ום לַעֲרֹ֗ב לִֽינוּ־נָ֞א הִנֵּ֨ה חֲנֹ֤ות הַיֹּום֙ לִ֥ין פֹּה֙ וְיִיטַ֣ב לְבָבֶ֔ךָ וְהִשְׁכַּמְתֶּ֤ם מָחָר֙ לְדַרְכְּכֶ֔ם וְהָלַכְתָּ֖ לְאֹהָלֶֽךָ׃

שופטים 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם האיש ללכת הוא ופילגשו ונערו ויאמר לו חתנו אבי הנערה הנה נא רפה היום לערב לינו־נא הנה חנות היום לין פה וייטב לבבך והשכמתם מחר לדרככם והלכת לאהלך׃

Links
Judges 19:9Judges 19:9 Text AnalysisJudges 19:9 InterlinearJudges 19:9 MultilingualJudges 19:9 TSKJudges 19:9 Cross ReferencesJudges 19:9 Bible HubJudges 19:9 Biblia ParalelaJudges 19:9 Chinese BibleJudges 19:9 French BibleJudges 19:9 German Bible

Bible Hub
Judges 19:8
Top of Page
Top of Page