Judges 18:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַיִּשְׁלְח֣וּAnd sentVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the childrenNoun
1835 [e]ḏānדָ֣ן ׀of DanNoun
4940 [e]mim-miš-paḥ-tāmמִֽמִּשְׁפַּחְתָּ֡םfrom their familyNoun
2568 [e]ḥă-miš-šāhחֲמִשָּׁ֣הfiveNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֣יםmenNoun
7098 [e]miq-ṣō-w-ṯāmמִקְצוֹתָם֩from their coastsNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֨יםmenNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־menNoun
2428 [e]ḥa-yilחַ֜יִלof valorNoun
6881 [e]miṣ-ṣā-rə-‘āhמִצָּרְעָ֣הfrom ZorahNoun
847 [e]ū-mê-’eš-tā-’ōl,וּמֵֽאֶשְׁתָּאֹ֗לand from EshtaolNoun
7270 [e]lə-rag-gêlלְרַגֵּ֤לto spyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙the landNoun
2713 [e]ū-lə-ḥā-qə-rāh,וּלְחָקְרָ֔הּand to searchVerb
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand they saidVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵהֶ֔םunto themPrep
1980 [e]lə-ḵūלְכ֖וּGoVerb
2713 [e]ḥiq-rūחִקְר֣וּsearchVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe landNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֤אוּand who when they cameVerb
2022 [e]har-הַר־to mountNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶפְרַ֙יִם֙EphraimNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
4318 [e]mî-ḵāh,מִיכָ֔הof MicahNoun
3885 [e]way-yā-lî-nūוַיָּלִ֖ינוּand they lodgedVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
שופטים 18:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלְח֣וּ בְנֵי־דָ֣ן ׀ מִֽמִּשְׁפַּחְתָּ֡ם חֲמִשָּׁ֣ה אֲנָשִׁ֣ים מִקְצֹותָם֩ אֲנָשִׁ֨ים בְּנֵי־חַ֜יִל מִצָּרְעָ֣ה וּמֵֽאֶשְׁתָּאֹ֗ל לְרַגֵּ֤ל אֶת־הָאָ֙רֶץ֙ וּלְחָקְרָ֔הּ וַיֹּאמְר֣וּ אֲלֵהֶ֔ם לְכ֖וּ חִקְר֣וּ אֶת־הָאָ֑רֶץ וַיָּבֹ֤אוּ הַר־אֶפְרַ֙יִם֙ עַד־בֵּ֣ית מִיכָ֔ה וַיָּלִ֖ינוּ שָֽׁם׃

שופטים 18:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו בני־דן ׀ ממשפחתם חמשה אנשים מקצותם אנשים בני־חיל מצרעה ומאשתאל לרגל את־הארץ ולחקרה ויאמרו אלהם לכו חקרו את־הארץ ויבאו הר־אפרים עד־בית מיכה וילינו שם׃

Links
Judges 18:2Judges 18:2 Text AnalysisJudges 18:2 InterlinearJudges 18:2 MultilingualJudges 18:2 TSKJudges 18:2 Cross ReferencesJudges 18:2 Bible HubJudges 18:2 Biblia ParalelaJudges 18:2 Chinese BibleJudges 18:2 French BibleJudges 18:2 German Bible

Bible Hub
Judges 18:1
Top of Page
Top of Page