Judges 12:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֣אמְרוּThen saidVerb
  lōwלוֹ֩toPrep
559 [e]’ĕ-mār-אֱמָר־SayVerb
4994 [e]נָ֨אnowInj
7641 [e]šib-bō-leṯשִׁבֹּ֜לֶתShibbolethNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand he saidVerb
5451 [e]sib-bō-leṯ,סִבֹּ֗לֶתSibbolethNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אfor he could not [it]Adv
3559 [e]yā-ḵînיָכִין֙frameVerb
1696 [e]lə-ḏab-bêrלְדַבֵּ֣רto pronounceVerb
3651 [e]kên,כֵּ֔ןrightAdj
270 [e]way-yō-ḥă-zūוַיֹּאחֲז֣וּThen they tookVerb
853 [e]’ō-w-ṯōw,אוֹת֔וֹhimAcc
7819 [e]way-yiš-ḥā-ṭū-hūוַיִּשְׁחָט֖וּהוּand slew himVerb
413 [e]’el-אֶל־atPrep
4569 [e]ma‘-bə-rō-wṯמַעְבְּר֣וֹתthe passagesNoun
3383 [e]hay-yar-dên;הַיַּרְדֵּ֑ןof JordanNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֞לand there fellVerb
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֤תat that timeNoun
1931 [e]ha-hîהַהִיא֙at thatPro
669 [e]mê-’ep̄-ra-yim,מֵֽאֶפְרַ֔יִםof EphraimNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֥יםfortyNoun
8147 [e]ū-šə-na-yimוּשְׁנַ֖יִםand twoNoun
505 [e]’ā-lep̄.אָֽלֶף׃thousandNoun
Hebrew Texts
שופטים 12:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמְרוּ לֹו֩ אֱמָר־נָ֨א שִׁבֹּ֜לֶת וַיֹּ֣אמֶר סִבֹּ֗לֶת וְלֹ֤א יָכִין֙ לְדַבֵּ֣ר כֵּ֔ן וַיֹּאחֲז֣וּ אֹותֹ֔ו וַיִּשְׁחָט֖וּהוּ אֶל־מַעְבְּרֹ֣ות הַיַּרְדֵּ֑ן וַיִּפֹּ֞ל בָּעֵ֤ת הַהִיא֙ מֵֽאֶפְרַ֔יִם אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁנַ֖יִם אָֽלֶף׃

שופטים 12:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו אמר־נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל־מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף׃

Links
Judges 12:6Judges 12:6 Text AnalysisJudges 12:6 InterlinearJudges 12:6 MultilingualJudges 12:6 TSKJudges 12:6 Cross ReferencesJudges 12:6 Bible HubJudges 12:6 Biblia ParalelaJudges 12:6 Chinese BibleJudges 12:6 French BibleJudges 12:6 German Bible

Bible Hub
Judges 12:5
Top of Page
Top of Page