Joshua 9:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd they saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוuntoPrep
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֨רֶץcountryNoun
7350 [e]rə-ḥō-w-qāhרְחוֹקָ֤הfarAdj
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹד֙from a veryAdj
935 [e]bā-’ūבָּ֣אוּhave comeVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,עֲבָדֶ֔יךָyour servantsNoun
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁ֖םbecause of the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā;אֱלֹהֶ֑יךָyour GodNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
8085 [e]šā-ma‘-nūשָׁמַ֣עְנוּwe have heardVerb
8089 [e]šā-mə-‘ōw,שָׁמְע֔וֹthe fameNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֛תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe didVerb
4714 [e]bə-miṣ-rā-yim.בְּמִצְרָֽיִם׃in EgyptNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗יו מֵאֶ֨רֶץ רְחֹוקָ֤ה מְאֹד֙ בָּ֣אוּ עֲבָדֶ֔יךָ לְשֵׁ֖ם יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ כִּֽי־שָׁמַ֣עְנוּ שָׁמְעֹ֔ו וְאֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה בְּמִצְרָֽיִם׃

יהושע 9:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו מארץ רחוקה מאד באו עבדיך לשם יהוה אלהיך כי־שמענו שמעו ואת כל־אשר עשה במצרים׃

Links
Joshua 9:9Joshua 9:9 Text AnalysisJoshua 9:9 InterlinearJoshua 9:9 MultilingualJoshua 9:9 TSKJoshua 9:9 Cross ReferencesJoshua 9:9 Bible HubJoshua 9:9 Biblia ParalelaJoshua 9:9 Chinese BibleJoshua 9:9 French BibleJoshua 9:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:8
Top of Page
Top of Page