Joshua 9:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5275 [e]ū-nə-‘ā-lō-wṯוּנְעָל֨וֹתand shoesNoun
1087 [e]bā-lō-wṯבָּל֤וֹתoldAdj
2921 [e]ū-mə-ṭul-lā-’ō-wṯוּמְטֻלָּאוֹת֙and cloutedVerb
7272 [e]bə-raḡ-lê-hem,בְּרַגְלֵיהֶ֔םon their feetNoun
8008 [e]ū-śə-lā-mō-wṯוּשְׂלָמ֥וֹתand garmentsNoun
1087 [e]bā-lō-wṯבָּל֖וֹתoldAdj
5921 [e]‘ă-lê-hem;עֲלֵיהֶ֑םon themPrep
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙and allNoun
3899 [e]le-ḥemלֶ֣חֶםthe breadNoun
6720 [e]ṣê-ḏām,צֵידָ֔םmeatNoun
3001 [e]yā-ḇêšיָבֵ֖שׁwas dryVerb
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הhad becomeVerb
5350 [e]niq-qu-ḏîm.נִקֻּדִֽים׃moldyNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּנְעָלֹ֨ות בָּלֹ֤ות וּמְטֻלָּאֹות֙ בְּרַגְלֵיהֶ֔ם וּשְׂלָמֹ֥ות בָּלֹ֖ות עֲלֵיהֶ֑ם וְכֹל֙ לֶ֣חֶם צֵידָ֔ם יָבֵ֖שׁ הָיָ֥ה נִקֻּדִֽים׃

יהושע 9:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונעלות בלות ומטלאות ברגליהם ושלמות בלות עליהם וכל לחם צידם יבש היה נקדים׃

Links
Joshua 9:5Joshua 9:5 Text AnalysisJoshua 9:5 InterlinearJoshua 9:5 MultilingualJoshua 9:5 TSKJoshua 9:5 Cross ReferencesJoshua 9:5 Bible HubJoshua 9:5 Biblia ParalelaJoshua 9:5 Chinese BibleJoshua 9:5 French BibleJoshua 9:5 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:4
Top of Page
Top of Page