Joshua 9:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd it came to passVerb
7097 [e]miq-ṣêhמִקְצֵה֙at the endNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתof threeNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֔יםdaysNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֕יafterAdv
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־.. .. ..Prt
3772 [e]kā-rə-ṯūכָּרְת֥וּthey had madeVerb
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
1285 [e]bə-rîṯ;בְּרִ֑יתa leagueNoun
8085 [e]way-yiš-mə-‘ū,וַֽיִּשְׁמְע֗וּthat they heardVerb
3588 [e]kî-כִּי־that [were]Conj
7138 [e]qə-rō-ḇîmקְרֹבִ֥יםneighborsAdj
1992 [e]hêmהֵם֙theyPro
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוtheirPrep
7130 [e]ū-ḇə-qir-bōwוּבְקִרְבּ֖וֹand amongNoun
1992 [e]hêmהֵ֥םtheyPro
3427 [e]yō-šə-ḇîm.יֹשְׁבִֽים׃[that] dwelledVerb
Hebrew Texts
יהושע 9:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י מִקְצֵה֙ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֔ים אַחֲרֵ֕י אֲשֶׁר־כָּרְת֥וּ לָהֶ֖ם בְּרִ֑ית וַֽיִּשְׁמְע֗וּ כִּי־קְרֹבִ֥ים הֵם֙ אֵלָ֔יו וּבְקִרְבֹּ֖ו הֵ֥ם יֹשְׁבִֽים׃

יהושע 9:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי מקצה שלשת ימים אחרי אשר־כרתו להם ברית וישמעו כי־קרבים הם אליו ובקרבו הם ישבים׃

Links
Joshua 9:16Joshua 9:16 Text AnalysisJoshua 9:16 InterlinearJoshua 9:16 MultilingualJoshua 9:16 TSKJoshua 9:16 Cross ReferencesJoshua 9:16 Bible HubJoshua 9:16 Biblia ParalelaJoshua 9:16 Chinese BibleJoshua 9:16 French BibleJoshua 9:16 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:15
Top of Page
Top of Page