Joshua 6:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2502 [e]wə-he-ḥā-lūṣוְהֶחָל֣וּץAnd the armed menVerb
1980 [e]hō-lêḵ,הֹלֵ֔ךְmen wentVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵי֙beforeNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםthe priestsNoun
  [tā-qə-‘ū[תָּקְעוּ -  
  ḵ]כ] -  
8628 [e](tō-qə-‘ê(תֹּקְעֵ֖יthat blewVerb
  q)ק) -  
7782 [e]haš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ;הַשּֽׁוֹפָר֑וֹתwith the trumpetsNoun
622 [e]wə-ham-’as-sêp̄,וְהַֽמְאַסֵּ֗ףand the rearwardVerb
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵךְ֙cameVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
727 [e]hā-’ā-rō-wn,הָאָר֔וֹןthe arkNoun
1980 [e]hā-lō-wḵהָל֖וֹךְ[the priests] going onVerb
8628 [e]wə-ṯā-qō-w-a‘וְתָק֥וֹעַand blowingVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ.בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃with the trumpetsNoun
Hebrew Texts
יהושע 6:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶחָל֣וּץ הֹלֵ֔ךְ לִפְנֵי֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים [תָּקְעוּ כ] (תֹּקְעֵ֖י ק) הַשֹּֽׁופָרֹ֑ות וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַחֲרֵ֣י הָאָרֹ֔ון הָלֹ֖וךְ וְתָקֹ֥ועַ בַּשֹּׁופָרֹֽות׃

יהושע 6:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחלוץ הלך לפני הכהנים [תקעו כ] (תקעי ק) השופרות והמאסף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות׃

Links
Joshua 6:9Joshua 6:9 Text AnalysisJoshua 6:9 InterlinearJoshua 6:9 MultilingualJoshua 6:9 TSKJoshua 6:9 Cross ReferencesJoshua 6:9 Bible HubJoshua 6:9 Biblia ParalelaJoshua 6:9 Chinese BibleJoshua 6:9 French BibleJoshua 6:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:8
Top of Page
Top of Page