Joshua 6:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7650 [e]way-yaš-ba‘וַיַּשְׁבַּ֣עAnd adjuredVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֥תat that timeNoun
1931 [e]ha-hîהַהִ֖יאat thatPro
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
779 [e]’ā-rūrאָר֨וּרCursed [are]Verb
376 [e]hā-’îšהָאִ֜ישׁthe manNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6965 [e]yā-qūmיָקוּם֙rises upVerb
1129 [e]ū-ḇā-nāhוּבָנָ֞הand buildsVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֤ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3405 [e]yə-rî-ḥōw,יְרִיח֔וֹJerichoNoun
1060 [e]biḇ-ḵō-rōwבִּבְכֹר֣וֹwith [the loss of] his firstbornNoun
3245 [e]yə-yas-sə-ḏen-nāh,יְיַסְּדֶ֔נָּהhe shall lay the foundationVerb
6810 [e]ū-ḇiṣ-‘î-rōwוּבִצְעִיר֖וֹand in his youngestAdj
5324 [e]yaṣ-ṣîḇיַצִּ֥יב[son] shall he set upVerb
1817 [e]də-lā-ṯe-hā.דְּלָתֶֽיהָ׃the gatesNoun
Hebrew Texts
יהושע 6:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁבַּ֣ע יְהֹושֻׁ֔עַ בָּעֵ֥ת הַהִ֖יא לֵאמֹ֑ר אָר֨וּר הָאִ֜ישׁ לִפְנֵ֣י יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֤ר יָקוּם֙ וּבָנָ֞ה אֶת־הָעִ֤יר הַזֹּאת֙ אֶת־יְרִיחֹ֔ו בִּבְכֹרֹ֣ו יְיַסְּדֶ֔נָּה וּבִצְעִירֹ֖ו יַצִּ֥יב דְּלָתֶֽיהָ׃

יהושע 6:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני יהוה אשר יקום ובנה את־העיר הזאת את־יריחו בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה׃

Links
Joshua 6:26Joshua 6:26 Text AnalysisJoshua 6:26 InterlinearJoshua 6:26 MultilingualJoshua 6:26 TSKJoshua 6:26 Cross ReferencesJoshua 6:26 Bible HubJoshua 6:26 Biblia ParalelaJoshua 6:26 Chinese BibleJoshua 6:26 French BibleJoshua 6:26 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:25
Top of Page
Top of Page