Joshua 6:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7651 [e]wə-šiḇ-‘āhוְשִׁבְעָ֣הAnd sevenNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֡יםpriestsNoun
5375 [e]nō-śə-’îmנֹשְׂאִים֩bearingVerb
7651 [e]šiḇ-‘āhשִׁבְעָ֨הsevenNoun
7782 [e]šō-wp̄-rō-wṯשׁוֹפְר֜וֹתtrumpetsNoun
3104 [e]hay-yō-ḇə-lîm,הַיֹּבְלִ֗יםof rams hornsNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵי֙beforeNoun
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
1980 [e]hō-lə-ḵîmהֹלְכִ֣יםwent onVerb
1980 [e]hā-lō-wḵ,הָל֔וֹךְcontinuallyVerb
8628 [e]wə-ṯā-qə-‘ūוְתָקְע֖וּand blewVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ;בַּשּׁוֹפָר֑וֹתwith the trumpetsNoun
2502 [e]wə-he-ḥā-lūṣוְהֶחָלוּץ֙and the armed menVerb
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵ֣ךְwentVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem,לִפְנֵיהֶ֔םbefore themNoun
622 [e]wə-ham-’as-sêp̄,וְהַֽמְאַסֵּ֗ףbut the rearwardVerb
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵךְ֙cameVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַֽחֲרֵי֙afterAdv
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
  [hō-w-lêḵ[הֹולֵךְ -  
  ḵ]כ] -  
1980 [e](hā-lō-wḵ(הָלֹ֖וךְgoing onVerb
  q)ק) -  
8628 [e]wə-ṯā-qō-w-a‘וְתָק֥וֹעַand blowingVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ.בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃with the trumpetsNoun
Hebrew Texts
יהושע 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁבְעָ֣ה הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שֹׁופְרֹ֜ות הַיֹּבְלִ֗ים לִפְנֵי֙ אֲרֹ֣ון יְהוָ֔ה הֹלְכִ֣ים הָלֹ֔וךְ וְתָקְע֖וּ בַּשֹּׁופָרֹ֑ות וְהֶחָלוּץ֙ הֹלֵ֣ךְ לִפְנֵיהֶ֔ם וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַֽחֲרֵי֙ אֲרֹ֣ון יְהוָ֔ה [הֹולֵךְ כ] (הָלֹ֖וךְ ק) וְתָקֹ֥ועַ בַּשֹּׁופָרֹֽות׃

יהושע 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה [הולך כ] (הלוך ק) ותקוע בשופרות׃

Links
Joshua 6:13Joshua 6:13 Text AnalysisJoshua 6:13 InterlinearJoshua 6:13 MultilingualJoshua 6:13 TSKJoshua 6:13 Cross ReferencesJoshua 6:13 Bible HubJoshua 6:13 Biblia ParalelaJoshua 6:13 Chinese BibleJoshua 6:13 French BibleJoshua 6:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:12
Top of Page
Top of Page