Joshua 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣י ׀ForConj
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֣יםfortyNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֗הyearsNoun
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֣וּwalkedVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־For the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֮of IsraelNoun
4057 [e]bam-miḏ-bārבַּמִּדְבָּר֒in the wildernessNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
8552 [e]tōmתֹּ֨םwere consumedVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1471 [e]hag-gō-wהַגּ֜וֹיthe peopleNoun
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֤יmenNoun
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָה֙of warNoun
3318 [e]hay-yō-ṣə-’îmהַיֹּצְאִ֣יםthat came outVerb
4714 [e]mim-miṣ-ra-yim,מִמִּצְרַ֔יִםof EgyptNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רbecausePrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֖וּdo they obeyedVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּק֣וֹלto the voiceNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רto whomPrt
7650 [e]niš-ba‘נִשְׁבַּ֤עsworeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֞יthat he would notSubst
7200 [e]har-’ō-w-ṯāmהַרְאוֹתָ֣םdo show themVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֗רֶץthe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩thatPrt
7650 [e]niš-ba‘נִשְׁבַּ֨עsworeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
1 [e]la-’ă-ḇō-w-ṯāmלַֽאֲבוֹתָם֙to their fathersNoun
5414 [e]lā-ṯeṯלָ֣תֶתto giveVerb
  lā-nū,לָ֔נוּto usPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֛רֶץa landNoun
2100 [e]zā-ḇaṯזָבַ֥תthat flowsVerb
2461 [e]ḥā-lāḇחָלָ֖בwith milkNoun
1706 [e]ū-ḏə-ḇāš.וּדְבָֽשׁ׃and honeyNoun
Hebrew Texts
יהושע 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י ׀ אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֗ה הָלְכ֣וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ בַּמִּדְבָּר֒ עַד־תֹּ֨ם כָּל־הַגֹּ֜וי אַנְשֵׁ֤י הַמִּלְחָמָה֙ הַיֹּצְאִ֣ים מִמִּצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־שָׁמְע֖וּ בְּקֹ֣ול יְהוָ֑ה אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֤ע יְהוָה֙ לָהֶ֔ם לְבִלְתִּ֞י הַרְאֹותָ֣ם אֶת־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר֩ נִשְׁבַּ֨ע יְהוָ֤ה לַֽאֲבֹותָם֙ לָ֣תֶת לָ֔נוּ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָֽשׁ׃

יהושע 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ׀ ארבעים שנה הלכו בני־ישראל במדבר עד־תם כל־הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים אשר לא־שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי הראותם את־הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש׃

Links
Joshua 5:6Joshua 5:6 Text AnalysisJoshua 5:6 InterlinearJoshua 5:6 MultilingualJoshua 5:6 TSKJoshua 5:6 Cross ReferencesJoshua 5:6 Bible HubJoshua 5:6 Biblia ParalelaJoshua 5:6 Chinese BibleJoshua 5:6 French BibleJoshua 5:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 5:5
Top of Page
Top of Page