Joshua 24:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֜עַJoshuaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םthe peopleNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
68 [e]hā-’e-ḇenהָאֶ֤בֶןstoneNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
1961 [e]tih-yeh-תִּֽהְיֶה־shall beVerb
  bā-nūבָּ֣נוּinPrep
5713 [e]lə-‘ê-ḏāh,לְעֵדָ֔הa witnessNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1931 [e]הִ֣יאitPro
8085 [e]šā-mə-‘āh,שָׁמְעָ֗ה[is] has heardVerb
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
561 [e]’im-rêאִמְרֵ֣יthe wordsNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֖רHe spokeVerb
5973 [e]‘im-mā-nū;עִמָּ֑נוּtoPrep
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הit shall beVerb
  ḇā-ḵemבָכֶם֙inPrep
5713 [e]lə-‘ê-ḏāh,לְעֵדָ֔הthus it shall be for a witnessNoun
6435 [e]pen-פֶּֽן־lestConj
3584 [e]tə-ḵa-ḥă-šūnתְּכַחֲשׁ֖וּןyou denyVerb
430 [e]bê-lō-hê-ḵem.בֵּאלֹהֵיכֶֽם׃your GodNoun
Hebrew Texts
יהושע 24:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהֹושֻׁ֜עַ אֶל־כָּל־הָעָ֗ם הִנֵּ֨ה הָאֶ֤בֶן הַזֹּאת֙ תִּֽהְיֶה־בָּ֣נוּ לְעֵדָ֔ה כִּֽי־הִ֣יא שָׁמְעָ֗ה אֵ֚ת כָּל־אִמְרֵ֣י יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר עִמָּ֑נוּ וְהָיְתָ֤ה בָכֶם֙ לְעֵדָ֔ה פֶּֽן־תְּכַחֲשׁ֖וּן בֵּאלֹהֵיכֶֽם׃

יהושע 24:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע אל־כל־העם הנה האבן הזאת תהיה־בנו לעדה כי־היא שמעה את כל־אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן־תכחשון באלהיכם׃

Links
Joshua 24:27Joshua 24:27 Text AnalysisJoshua 24:27 InterlinearJoshua 24:27 MultilingualJoshua 24:27 TSKJoshua 24:27 Cross ReferencesJoshua 24:27 Bible HubJoshua 24:27 Biblia ParalelaJoshua 24:27 Chinese BibleJoshua 24:27 French BibleJoshua 24:27 German Bible

Bible Hub
Joshua 24:26
Top of Page
Top of Page