Joshua 20:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֣לֶּהThesePro
1961 [e]hā-yūהָיוּ֩wereVerb
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֨יthe citiesNoun
4152 [e]ham-mū-‘ā-ḏāhהַמּֽוּעָדָ֜הappointedNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֣ל ׀for allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
1616 [e]wə-lag-gêrוְלַגֵּר֙that for the strangerNoun
1481 [e]hag-gārהַגָּ֣רsojournesVerb
8432 [e]bə-ṯō-w-ḵām,בְּתוֹכָ֔םamongNoun
5127 [e]lā-nūsלָנ֣וּסmight fleeVerb
8033 [e]šām-māh,שָׁ֔מָּהthere themAdv
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5221 [e]mak-kêh-מַכֵּה־killsVerb
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֖פֶשׁ[any] personNoun
7684 [e]biš-ḡā-ḡāh;בִּשְׁגָגָ֑הat unawaresNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
4191 [e]yā-mūṯ,יָמ֗וּתdo dieVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַד֙by the handNoun
1350 [e]gō-’êlגֹּאֵ֣לof the avengerVerb
1818 [e]had-dām,הַדָּ֔םof bloodNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
5975 [e]‘ā-mə-ḏōwעָמְד֖וֹhe stoodVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh.הָעֵדָֽה׃the congregationNoun
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 20:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣לֶּה הָיוּ֩ עָרֵ֨י הַמּֽוּעָדָ֜ה לְכֹ֣ל ׀ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְלַגֵּר֙ הַגָּ֣ר בְּתֹוכָ֔ם לָנ֣וּס שָׁ֔מָּה כָּל־מַכֵּה־נֶ֖פֶשׁ בִּשְׁגָגָ֑ה וְלֹ֣א יָמ֗וּת בְּיַד֙ גֹּאֵ֣ל הַדָּ֔ם עַד־עָמְדֹ֖ו לִפְנֵ֥י הָעֵדָֽה׃ פ

יהושע 20:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה היו ערי המועדה לכל ׀ בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל־מכה־נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד־עמדו לפני העדה׃ פ

Links
Joshua 20:9Joshua 20:9 Text AnalysisJoshua 20:9 InterlinearJoshua 20:9 MultilingualJoshua 20:9 TSKJoshua 20:9 Cross ReferencesJoshua 20:9 Bible HubJoshua 20:9 Biblia ParalelaJoshua 20:9 Chinese BibleJoshua 20:9 French BibleJoshua 20:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 20:8
Top of Page
Top of Page