Joshua 2:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
8085 [e]šā-ma‘-nū,שָׁמַ֗עְנוּwe have heardVerb
853 [e]’êṯאֵ֠ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־howPrt
3001 [e]hō-w-ḇîšהוֹבִ֨ישׁdried upVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4325 [e]מֵ֤יthe waterNoun
3220 [e]yam-יַם־seaNoun
5488 [e]sūp̄סוּף֙of the RedNoun
6440 [e]mip-pə-nê-ḵem,מִפְּנֵיכֶ֔םfor youNoun
3318 [e]bə-ṣê-ṯə-ḵemבְּצֵאתְכֶ֖םwhen you came outVerb
4714 [e]mim-miṣ-rā-yim;מִמִּצְרָ֑יִםof EgyptNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֣רand whatPrt
6213 [e]‘ă-śî-ṯemעֲשִׂיתֶ֡םyou didVerb
8147 [e]liš-nêלִשְׁנֵי֩to the twoNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֨יkingsNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָאֱמֹרִ֜יof the AmoritesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthat [were]Prt
5676 [e]bə-‘ê-ḇerבְּעֵ֤בֶרon the other sideNoun
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּן֙JordanNoun
5511 [e]lə-sî-ḥōnלְסִיחֹ֣ןto SihonNoun
5747 [e]ū-lə-‘ō-wḡ,וּלְע֔וֹגand OgNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhomPrt
2763 [e]he-ḥĕ-ram-temהֶחֱרַמְתֶּ֖םwhom you utterly destroyedVerb
853 [e]’ō-w-ṯām.אוֹתָֽם׃ - Acc
Hebrew Texts
יהושע 2:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י שָׁמַ֗עְנוּ אֵ֠ת אֲשֶׁר־הֹובִ֨ישׁ יְהוָ֜ה אֶת־מֵ֤י יַם־סוּף֙ מִפְּנֵיכֶ֔ם בְּצֵאתְכֶ֖ם מִמִּצְרָ֑יִם וַאֲשֶׁ֣ר עֲשִׂיתֶ֡ם לִשְׁנֵי֩ מַלְכֵ֨י הָאֱמֹרִ֜י אֲשֶׁ֨ר בְּעֵ֤בֶר הַיַּרְדֵּן֙ לְסִיחֹ֣ן וּלְעֹ֔וג אֲשֶׁ֥ר הֶחֱרַמְתֶּ֖ם אֹותָֽם׃

יהושע 2:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי שמענו את אשר־הוביש יהוה את־מי ים־סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם׃

Links
Joshua 2:10Joshua 2:10 Text AnalysisJoshua 2:10 InterlinearJoshua 2:10 MultilingualJoshua 2:10 TSKJoshua 2:10 Cross ReferencesJoshua 2:10 Bible HubJoshua 2:10 Biblia ParalelaJoshua 2:10 Chinese BibleJoshua 2:10 French BibleJoshua 2:10 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:9
Top of Page
Top of Page