Joshua 19:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-šāḇוְשָׁ֨בand turnsVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּב֥וּלThen the coastNoun
3220 [e]yām-māhיָ֙מָּה֙westwardNoun
  ’az-nō-wṯאַזְנ֣וֹת -  
243 [e]tā-ḇō-wr,תָּב֔וֹרto Aznoth-taborNoun
3318 [e]wə-yā-ṣāוְיָצָ֥אand goes outVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֖םfrom thereAdv
2712 [e]ḥū-qō-qāh;חוּקֹ֑קָהto HukkokNoun
6293 [e]ū-p̄ā-ḡa‘וּפָגַ֨עand reachesVerb
2074 [e]biz-ḇu-lūnבִּזְבֻל֜וּןto ZebulunNoun
5045 [e]min-ne-ḡeḇ,מִנֶּ֗גֶבon the southNoun
836 [e]ū-ḇə-’ā-šêrוּבְאָשֵׁר֙and to AsherNoun
6293 [e]pā-ḡa‘פָּגַ֣עreachesVerb
3220 [e]mî-yām,מִיָּ֔םon the westNoun
3063 [e]ū-ḇî-hū-ḏāh,וּבִ֣יהוּדָ֔הand to JudahNoun
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּ֖ןon JordanNoun
4217 [e]miz-raḥמִזְרַ֥חtoward the eastNoun
8121 [e]haš-šā-meš.הַשָּֽׁמֶשׁ׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
יהושע 19:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁ֨ב הַגְּב֥וּל יָ֙מָּה֙ אַזְנֹ֣ות תָּבֹ֔ור וְיָצָ֥א מִשָּׁ֖ם חוּקֹ֑קָה וּפָגַ֨ע בִּזְבֻל֜וּן מִנֶּ֗גֶב וּבְאָשֵׁר֙ פָּגַ֣ע מִיָּ֔ם וּבִ֣יהוּדָ֔ה הַיַּרְדֵּ֖ן מִזְרַ֥ח הַשָּֽׁמֶשׁ׃

יהושע 19:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש׃

Links
Joshua 19:34Joshua 19:34 Text AnalysisJoshua 19:34 InterlinearJoshua 19:34 MultilingualJoshua 19:34 TSKJoshua 19:34 Cross ReferencesJoshua 19:34 Bible HubJoshua 19:34 Biblia ParalelaJoshua 19:34 Chinese BibleJoshua 19:34 French BibleJoshua 19:34 German Bible

Bible Hub
Joshua 19:33
Top of Page
Top of Page