Joshua 15:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]wə-‘ā-lāhוְעָלָ֤הAnd went upVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּבוּל֙the borderNoun
  bêṯבֵּ֣יתinPrep
1031 [e]ḥā-ḡə-lāh,חָגְלָ֔הto Beth-hoglaNoun
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָבַ֕רand passed alongVerb
6828 [e]miṣ-ṣə-p̄ō-wnמִצְּפ֖וֹןon the northNoun
  lə-ḇêṯלְבֵ֣יתtoPrep
1026 [e]hā-‘ă-rā-ḇāh;הָעֲרָבָ֑הof Beth-arabahNoun
5927 [e]wə-‘ā-lāhוְעָלָ֣הand went upVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūl,הַגְּב֔וּלthe borderNoun
68 [e]’e-ḇenאֶ֥בֶןto the stoneNoun
932 [e]bō-hanבֹּ֖הַןof BohanNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇên.רְאוּבֵֽן׃of ReubenNoun
Hebrew Texts
יהושע 15:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָלָ֤ה הַגְּבוּל֙ בֵּ֣ית חָגְלָ֔ה וְעָבַ֕ר מִצְּפֹ֖ון לְבֵ֣ית הָעֲרָבָ֑ה וְעָלָ֣ה הַגְּב֔וּל אֶ֥בֶן בֹּ֖הַן בֶּן־רְאוּבֵֽן׃

יהושע 15:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן־ראובן׃

Links
Joshua 15:6Joshua 15:6 Text AnalysisJoshua 15:6 InterlinearJoshua 15:6 MultilingualJoshua 15:6 TSKJoshua 15:6 Cross ReferencesJoshua 15:6 Bible HubJoshua 15:6 Biblia ParalelaJoshua 15:6 Chinese BibleJoshua 15:6 French BibleJoshua 15:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 15:5
Top of Page
Top of Page