Joshua 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁעַ֮JoshuaNoun
408 [e]’al-אַל־Be notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָ֣אdo afraidVerb
6440 [e]mip-pə-nê-hemמִפְּנֵיהֶם֒because ofNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
4279 [e]mā-ḥārמָחָ֞רtomorrowNoun
6256 [e]kā-‘êṯכָּעֵ֣תtimeNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֗אתabout thisPro
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֞יwill IPro
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֧ןdeliver them upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֛םallNoun
2491 [e]ḥă-lā-lîmחֲלָלִ֖יםslainNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5483 [e]sū-sê-hemסוּסֵיהֶ֣םtheir horsesNoun
6131 [e]tə-‘aq-qêr,תְּעַקֵּ֔רyou shall hamstringVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4818 [e]mar-kə-ḇō-ṯê-hemמַרְכְּבֹתֵיהֶ֖םtheir chariotsNoun
8313 [e]tiś-rōp̄תִּשְׂרֹ֥ףburnVerb
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
יהושע 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֣ה אֶל־יְהֹושֻׁעַ֮ אַל־תִּירָ֣א מִפְּנֵיהֶם֒ כִּֽי־מָחָ֞ר כָּעֵ֣ת הַזֹּ֗את אָנֹכִ֞י נֹתֵ֧ן אֶת־כֻּלָּ֛ם חֲלָלִ֖ים לִפְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֶת־סוּסֵיהֶ֣ם תְּעַקֵּ֔ר וְאֶת־מַרְכְּבֹתֵיהֶ֖ם תִּשְׂרֹ֥ף בָּאֵֽשׁ׃

יהושע 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־יהושע אל־תירא מפניהם כי־מחר כעת הזאת אנכי נתן את־כלם חללים לפני ישראל את־סוסיהם תעקר ואת־מרכבתיהם תשרף באש׃

Links
Joshua 11:6Joshua 11:6 Text AnalysisJoshua 11:6 InterlinearJoshua 11:6 MultilingualJoshua 11:6 TSKJoshua 11:6 Cross ReferencesJoshua 11:6 Bible HubJoshua 11:6 Biblia ParalelaJoshua 11:6 Chinese BibleJoshua 11:6 French BibleJoshua 11:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 11:5
Top of Page
Top of Page