Joshua 10:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַיִּשְׁלְח֣וּAnd sentVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁי֩the menNoun
1391 [e]ḡiḇ-‘ō-wnגִבְע֨וֹןof GibeonNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֤עַJoshuaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶה֙the campNoun
1537 [e]hag-gil-gā-lāhהַגִּלְגָּ֣לָהto GilgalNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
7503 [e]te-rep̄תֶּ֥רֶףdo SlackVerb
3027 [e]yā-ḏe-ḵāיָדֶ֖יךָyour handNoun
5650 [e]mê-‘ă-ḇā-ḏe-ḵā;מֵֽעֲבָדֶ֑יךָfrom your servantsNoun
5927 [e]‘ă-lêhעֲלֵ֧הcome upVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֣ינוּunto usPrep
4120 [e]mə-hê-rāh,מְהֵרָ֗הquicklyNoun
3467 [e]wə-hō-wō-šî-‘āhוְהוֹשִׁ֤יעָהand saveVerb
  lā-nūלָּ֙נוּ֙to usPrep
5826 [e]wə-‘ā-zə-rê-nū,וְעָזְרֵ֔נוּand helpVerb
3588 [e]כִּ֚יforConj
6908 [e]niq-bə-ṣūנִקְבְּצ֣וּare gathered togetherVerb
413 [e]’ê-lê-nū,אֵלֵ֔ינוּagainstPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֥יthe kingsNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָאֱמֹרִ֖יof the AmoritesNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֥יthat dwellVerb
2022 [e]hā-hār.הָהָֽר׃in the mountainsNoun
Hebrew Texts
יהושע 10:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלְח֣וּ אַנְשֵׁי֩ גִבְעֹ֨ון אֶל־יְהֹושֻׁ֤עַ אֶל־הַֽמַּחֲנֶה֙ הַגִּלְגָּ֣לָה לֵאמֹ֔ר אַל־תֶּ֥רֶף יָדֶ֖יךָ מֵֽעֲבָדֶ֑יךָ עֲלֵ֧ה אֵלֵ֣ינוּ מְהֵרָ֗ה וְהֹושִׁ֤יעָה לָּ֙נוּ֙ וְעָזְרֵ֔נוּ כִּ֚י נִקְבְּצ֣וּ אֵלֵ֔ינוּ כָּל־מַלְכֵ֥י הָאֱמֹרִ֖י יֹשְׁבֵ֥י הָהָֽר׃

יהושע 10:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו אנשי גבעון אל־יהושע אל־המחנה הגלגלה לאמר אל־תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל־מלכי האמרי ישבי ההר׃

Links
Joshua 10:6Joshua 10:6 Text AnalysisJoshua 10:6 InterlinearJoshua 10:6 MultilingualJoshua 10:6 TSKJoshua 10:6 Cross ReferencesJoshua 10:6 Bible HubJoshua 10:6 Biblia ParalelaJoshua 10:6 Chinese BibleJoshua 10:6 French BibleJoshua 10:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:5
Top of Page
Top of Page