Joshua 10:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3920 [e]way-yil-kə-ḏāhוַֽיִּלְכְּדָ֞הּAnd he tookVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and itAcc
4428 [e]mal-kāhמַלְכָּ֤הּand the kingNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5892 [e]‘ā-re-hāעָרֶ֙יהָ֙the citiesNoun
5221 [e]way-yak-kūmוַיַּכּ֣וּםand they struck themVerb
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־with the edgeNoun
2719 [e]ḥe-reḇ,חֶ֔רֶבof the swordNoun
2763 [e]way-ya-ḥă-rî-mūוַֽיַּחֲרִ֙ימוּ֙and utterly destroyedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֣פֶשׁthe soulsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāh,בָּ֔הּinPrep
3808 [e]לֹ֥אnoneAdv
7604 [e]hiš-’îrהִשְׁאִ֖ירhe leftVerb
8300 [e]śā-rîḏ;שָׂרִ֑ידremainingNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֜הhe had doneVerb
2275 [e]lə-ḥeḇ-rō-wn,לְחֶבְר֗וֹןto HebronNoun
3651 [e]kên-כֵּן־soAdj
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֤הhe didVerb
1688 [e]liḏ-ḇi-rāhלִדְבִ֙רָה֙to DebirNoun
4428 [e]ū-lə-mal-kāh,וּלְמַלְכָּ֔הּand to the kingNoun
834 [e]wə-ḵa-’ă-šerוְכַאֲשֶׁ֥רasPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֛הhe had doneVerb
3841 [e]lə-liḇ-nāhלְלִבְנָ֖הto LibnahNoun
4428 [e]ū-lə-mal-kāh.וּלְמַלְכָּֽהּ׃and to her kingNoun
Hebrew Texts
יהושע 10:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּלְכְּדָ֞הּ וְאֶת־מַלְכָּ֤הּ וְאֶת־כָּל־עָרֶ֙יהָ֙ וַיַּכּ֣וּם לְפִי־חֶ֔רֶב וַֽיַּחֲרִ֙ימוּ֙ אֶת־כָּל־נֶ֣פֶשׁ אֲשֶׁר־בָּ֔הּ לֹ֥א הִשְׁאִ֖יר שָׂרִ֑יד כַּאֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה לְחֶבְרֹ֗ון כֵּן־עָשָׂ֤ה לִדְבִ֙רָה֙ וּלְמַלְכָּ֔הּ וְכַאֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֛ה לְלִבְנָ֖ה וּלְמַלְכָּֽהּ׃

יהושע 10:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכדה ואת־מלכה ואת־כל־עריה ויכום לפי־חרב ויחרימו את־כל־נפש אשר־בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן־עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה׃

Links
Joshua 10:39Joshua 10:39 Text AnalysisJoshua 10:39 InterlinearJoshua 10:39 MultilingualJoshua 10:39 TSKJoshua 10:39 Cross ReferencesJoshua 10:39 Bible HubJoshua 10:39 Biblia ParalelaJoshua 10:39 Chinese BibleJoshua 10:39 French BibleJoshua 10:39 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:38
Top of Page
Top of Page