Joshua 10:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
227 [e]’āzאָ֣זThenAdv
1696 [e]yə-ḏab-bêrיְדַבֵּ֤רspokeVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁעַ֙JoshuaNoun
3068 [e]Yah-weh,לַֽיהוָ֔הto the LORDNoun
3117 [e]bə-yō-wm,בְּי֗וֹםin the dayNoun
5414 [e]têṯתֵּ֤תdelivered upVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙when the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
567 [e]hā-’ĕ-mō-rî,הָ֣אֱמֹרִ֔יthe AmoritesNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר ׀and he saidVerb
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֣יin the sightNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
8121 [e]mešשֶׁ֚מֶשׁSunNoun
1391 [e]bə-ḡiḇ-‘ō-wnבְּגִבְע֣וֹןat GibeonNoun
1826 [e]dō-wm,דּ֔וֹםstand you stillVerb
3394 [e]wə-yā-rê-aḥוְיָרֵ֖חַMoonNoun
6010 [e]bə-‘ê-meqבְּעֵ֥מֶקin the valleyNoun
357 [e]’ay-yā-lō-wn.אַיָּלֽוֹן׃of AjalonNoun
Hebrew Texts
יהושע 10:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָ֣ז יְדַבֵּ֤ר יְהֹושֻׁעַ֙ לַֽיהוָ֔ה בְּיֹ֗ום תֵּ֤ת יְהוָה֙ אֶת־הָ֣אֱמֹרִ֔י לִפְנֵ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיֹּ֣אמֶר ׀ לְעֵינֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל מֶשׁ בְּגִבְעֹ֣ון דֹּ֔ום וְיָרֵ֖חַ בְּעֵ֥מֶק אַיָּלֹֽון׃

יהושע 10:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את־האמרי לפני בני ישראל ויאמר ׀ לעיני ישראל מש בגבעון דום וירח בעמק אילון׃

Links
Joshua 10:12Joshua 10:12 Text AnalysisJoshua 10:12 InterlinearJoshua 10:12 MultilingualJoshua 10:12 TSKJoshua 10:12 Cross ReferencesJoshua 10:12 Bible HubJoshua 10:12 Biblia ParalelaJoshua 10:12 Chinese BibleJoshua 10:12 French BibleJoshua 10:12 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:11
Top of Page
Top of Page