Joshua 1:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]‘iḇ-rūעִבְר֣וּ ׀PassVerb
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֣רֶבthroughNoun
4264 [e]ham-ma-ḥă-neh,הַֽמַּחֲנֶ֗הthe hostNoun
6680 [e]wə-ṣaw-wūוְצַוּ֤וּand commandVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3559 [e]hā-ḵî-nūהָכִ֥ינוּPrepareVerb
  lā-ḵemלָכֶ֖םto youPrep
6720 [e]ṣê-ḏāh;צֵידָ֑הfoodNoun
3588 [e]כִּ֞יforConj
5750 [e]bə-‘ō-wḏבְּע֣וֹד ׀insideSubst
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֗יםdaysNoun
859 [e]’at-temאַתֶּם֙youPro
5674 [e]‘ō-ḇə-rîmעֹֽבְרִים֙shall pass overVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּ֣ןJordanNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
935 [e]lā-ḇō-wלָבוֹא֙to goVerb
3423 [e]lā-re-šeṯלָרֶ֣שֶׁתin to possessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹֽהֵיכֶ֔םyour GodNoun
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֥ןgivesVerb
  lā-ḵemלָכֶ֖םto youPrep
3423 [e]lə-riš-tāh.לְרִשְׁתָּֽהּ׃to possessVerb
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 1:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עִבְר֣וּ ׀ בְּקֶ֣רֶב הַֽמַּחֲנֶ֗ה וְצַוּ֤וּ אֶת־הָעָם֙ לֵאמֹ֔ר הָכִ֥ינוּ לָכֶ֖ם צֵידָ֑ה כִּ֞י בְּעֹ֣וד ׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים אַתֶּם֙ עֹֽבְרִים֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֔ה לָבֹוא֙ לָרֶ֣שֶׁת אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם לְרִשְׁתָּֽהּ׃ ס

יהושע 1:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עברו ׀ בקרב המחנה וצוו את־העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד ׀ שלשת ימים אתם עברים את־הירדן הזה לבוא לרשת את־הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה׃ ס

Links
Joshua 1:11Joshua 1:11 Text AnalysisJoshua 1:11 InterlinearJoshua 1:11 MultilingualJoshua 1:11 TSKJoshua 1:11 Cross ReferencesJoshua 1:11 Bible HubJoshua 1:11 Biblia ParalelaJoshua 1:11 Chinese BibleJoshua 1:11 French BibleJoshua 1:11 German Bible

Bible Hub
Joshua 1:10
Top of Page
Top of Page