Jeremiah 8:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3001 [e]hō-ḇi-šūהֹבִ֕שׁוּWere they ashamedVerb
3588 [e]כִּ֥יwhenConj
8441 [e]ṯō-w-‘ê-ḇāhתוֹעֵבָ֖הabominationNoun
6213 [e]‘ā-śū;עָשׂ֑וּthey had committedVerb
1571 [e]gam-גַּם־notAdv
954 [e]bō-wōšבּ֣וֹשׁdo Were they ashamedVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
954 [e]yê-ḇō-šū,יֵבֹ֗שׁוּdo at all ashamedVerb
3637 [e]wə-hik-kā-lêmוְהִכָּלֵם֙and they blushVerb
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū,יָדָ֔עוּcouldVerb
3651 [e]lā-ḵênלָכֵ֞ןThereforeAdj
5307 [e]yip-pə-lūיִפְּל֣וּshall they fallVerb
5307 [e]ḇan-nō-p̄ə-lîm,בַנֹּפְלִ֗יםamong those who fallVerb
6256 [e]bə-‘êṯבְּעֵ֧תAt the timeNoun
6486 [e]pə-qud-dā-ṯāmפְּקֻדָּתָ֛םof their visitationNoun
3782 [e]yik-kā-šə-lūיִכָּשְׁל֖וּthey shall be cast downVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 8:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹבִ֕שׁוּ כִּ֥י תֹועֵבָ֖ה עָשׂ֑וּ גַּם־בֹּ֣ושׁ לֹֽא־יֵבֹ֗שׁוּ וְהִכָּלֵם֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ לָכֵ֞ן יִפְּל֣וּ בַנֹּפְלִ֗ים בְּעֵ֧ת פְּקֻדָּתָ֛ם יִכָּשְׁל֖וּ אָמַ֥ר יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 8:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבשו כי תועבה עשו גם־בוש לא־יבשו והכלם לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשלו אמר יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 8:12Jeremiah 8:12 Text AnalysisJeremiah 8:12 InterlinearJeremiah 8:12 MultilingualJeremiah 8:12 TSKJeremiah 8:12 Cross ReferencesJeremiah 8:12 Bible HubJeremiah 8:12 Biblia ParalelaJeremiah 8:12 Chinese BibleJeremiah 8:12 French BibleJeremiah 8:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 8:11
Top of Page
Top of Page