Jeremiah 6:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3001 [e]hō-ḇî-šūהֹבִ֕ישׁוּWere they ashamedVerb
3588 [e]כִּ֥יwhenConj
8441 [e]ṯō-w-‘ê-ḇāhתוֹעֵבָ֖הabominationNoun
6213 [e]‘ā-śū;עָשׂ֑וּthey had committedVerb
1571 [e]gam-גַּם־notAdv
954 [e]bō-wōšבּ֣וֹשׁdo Were they ashamedVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
954 [e]yê-ḇō-wō-šū,יֵב֗וֹשׁוּdo at all ashamedVerb
1571 [e]gam-גַּם־They did not evenAdv
3637 [e]haḵ-lîmהַכְלִים֙they blushVerb
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū,יָדָ֔עוּcouldVerb
3651 [e]lā-ḵênלָכֵ֞ןThereforeAdj
5307 [e]yip-pə-lūיִפְּל֧וּthey shall fallVerb
5307 [e]ḇan-nō-p̄ə-lîmבַנֹּפְלִ֛יםamong those who fallVerb
6256 [e]bə-‘êṯ-בְּעֵת־At the timeNoun
6485 [e]pə-qaḏ-tîmפְּקַדְתִּ֥ים[that] I visit themVerb
3782 [e]yik-kā-šə-lūיִכָּשְׁל֖וּthey shall be cast downVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 6:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹבִ֕ישׁוּ כִּ֥י תֹועֵבָ֖ה עָשׂ֑וּ גַּם־בֹּ֣ושׁ לֹֽא־יֵבֹ֗ושׁוּ גַּם־הַכְלִים֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ לָכֵ֞ן יִפְּל֧וּ בַנֹּפְלִ֛ים בְּעֵת־פְּקַדְתִּ֥ים יִכָּשְׁל֖וּ אָמַ֥ר יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 6:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבישו כי תועבה עשו גם־בוש לא־יבושו גם־הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת־פקדתים יכשלו אמר יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 6:15Jeremiah 6:15 Text AnalysisJeremiah 6:15 InterlinearJeremiah 6:15 MultilingualJeremiah 6:15 TSKJeremiah 6:15 Cross ReferencesJeremiah 6:15 Bible HubJeremiah 6:15 Biblia ParalelaJeremiah 6:15 Chinese BibleJeremiah 6:15 French BibleJeremiah 6:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 6:14
Top of Page
Top of Page