Jeremiah 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3651 [e]kênכֵּן֩after thatAdj
5221 [e]hik-kāmהִכָּ֨םshall slayVerb
738 [e]’ar-yêhאַרְיֵ֜הa lionNoun
3293 [e]mî-ya-‘ar,מִיַּ֗עַרfrom the forestNoun
2061 [e]zə-’êḇזְאֵ֤בA wolfNoun
6160 [e]‘ă-rā-ḇō-wṯעֲרָבוֹת֙of the eveningsNoun
7703 [e]yə-šā-ḏə-ḏêm,יְשָׁדְדֵ֔םshall spoil themVerb
5246 [e]nā-mêrנָמֵ֤רA leopardNoun
8245 [e]šō-qêḏשֹׁקֵד֙shall watchVerb
5921 [e]‘al-עַל־andPrep
5892 [e]‘ā-rê-hem,עָ֣רֵיהֶ֔םtheir citiesNoun
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
3318 [e]hay-yō-w-ṣêהַיּוֹצֵ֥אthat goes outVerb
2007 [e]mê-hên-nāhמֵהֵ֖נָּהtherePro
2963 [e]yiṭ-ṭā-rêp̄;יִטָּרֵ֑ףshall be torn in piecesVerb
3588 [e]כִּ֤יBecauseConj
7231 [e]rab-būרַבּוּ֙are manyVerb
6588 [e]piš-‘ê-hem,פִּשְׁעֵיהֶ֔םtheir transgressionsNoun
6105 [e]‘ā-ṣə-mūעָצְמ֖וּare increasedVerb
  [mə-šu-ḇō-w-ṯê-hem[מְשֻׁבֹותֵיהֶם -  
  ḵ]כ] -  
4878 [e](mə-šū-ḇō-w-ṯê-hem(מְשׁוּבֹותֵיהֶֽםtheir backslidingsNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
ירמיה 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּן֩ הִכָּ֨ם אַרְיֵ֜ה מִיַּ֗עַר זְאֵ֤ב עֲרָבֹות֙ יְשָׁדְדֵ֔ם נָמֵ֤ר שֹׁקֵד֙ עַל־עָ֣רֵיהֶ֔ם כָּל־הַיֹּוצֵ֥א מֵהֵ֖נָּה יִטָּרֵ֑ף כִּ֤י רַבּוּ֙ פִּשְׁעֵיהֶ֔ם עָצְמ֖וּ [מְשֻׁבֹותֵיהֶם כ] (מְשׁוּבֹותֵיהֶֽם ׃ ק)

ירמיה 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על־עריהם כל־היוצא מהנה יטרף כי רבו פשעיהם עצמו [משבותיהם כ] (משובותיהם ׃ ק)

Links
Jeremiah 5:6Jeremiah 5:6 Text AnalysisJeremiah 5:6 InterlinearJeremiah 5:6 MultilingualJeremiah 5:6 TSKJeremiah 5:6 Cross ReferencesJeremiah 5:6 Bible HubJeremiah 5:6 Biblia ParalelaJeremiah 5:6 Chinese BibleJeremiah 5:6 French BibleJeremiah 5:6 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 5:5
Top of Page
Top of Page