Jeremiah 48:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
349 [e]’êḵאֵ֥יךְHowAdv
2865 [e]ḥat-tāhחַ֙תָּה֙[saying] is it broken downVerb
3213 [e]hê-lî-lū,הֵילִ֔ילוּThey shall howlVerb
349 [e]’êḵאֵ֛יךְHowAdv
6437 [e]hip̄-nāh-הִפְנָה־turnedVerb
6203 [e]‘ō-rep̄עֹ֥רֶףthe backNoun
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָ֖בhas MoabNoun
954 [e]bō-wōš;בּ֑וֹשׁwith shameVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הand beVerb
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָ֛בso shall MoabNoun
7814 [e]liś-ḥōqלִשְׂחֹ֥קa derisionNoun
4288 [e]wə-lim-ḥit-tāhוְלִמְחִתָּ֖הand a dismayingNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־to all themNoun
5439 [e]sə-ḇî-ḇāw.סְבִיבָֽיו׃aboutSubst
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 48:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֥יךְ חַ֙תָּה֙ הֵילִ֔ילוּ אֵ֛יךְ הִפְנָה־עֹ֥רֶף מֹואָ֖ב בֹּ֑ושׁ וְהָיָ֥ה מֹואָ֛ב לִשְׂחֹ֥ק וְלִמְחִתָּ֖ה לְכָל־סְבִיבָֽיו׃ ס

ירמיה 48:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
איך חתה הילילו איך הפנה־ערף מואב בוש והיה מואב לשחק ולמחתה לכל־סביביו׃ ס

Links
Jeremiah 48:39Jeremiah 48:39 Text AnalysisJeremiah 48:39 InterlinearJeremiah 48:39 MultilingualJeremiah 48:39 TSKJeremiah 48:39 Cross ReferencesJeremiah 48:39 Bible HubJeremiah 48:39 Biblia ParalelaJeremiah 48:39 Chinese BibleJeremiah 48:39 French BibleJeremiah 48:39 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 48:38
Top of Page
Top of Page