Jeremiah 46:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֣וּעַWhyAdv
7200 [e]rā-’î-ṯî,רָאִ֗יתִיhave I seenVerb
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהthemPro
2844 [e]ḥat-tîmחַתִּים֮dismayedNoun
5472 [e]nə-sō-ḡîmנְסֹגִ֣יםturned awayVerb
268 [e]’ā-ḥō-wrאָחוֹר֒backSubst
1368 [e]wə-ḡib-bō-w-rê-hemוְגִבּוֹרֵיהֶ֣םand their mighty onesAdj
3807 [e]yuk-kat-tū,יֻכַּ֔תּוּare beaten downVerb
4498 [e]ū-mā-nō-wsוּמָנ֥וֹסand apaceNoun
5127 [e]nā-sūנָ֖סוּare fledVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6437 [e]hip̄-nū;הִפְנ֑וּdo facingVerb
4032 [e]mā-ḡō-wrמָג֥וֹר[for] fear [was]Noun
5439 [e]mis-sā-ḇîḇמִסָּבִ֖יבaroundSubst
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 46:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַדּ֣וּעַ רָאִ֗יתִי הֵ֣מָּה חַתִּים֮ נְסֹגִ֣ים אָחֹור֒ וְגִבֹּורֵיהֶ֣ם יֻכַּ֔תּוּ וּמָנֹ֥וס נָ֖סוּ וְלֹ֣א הִפְנ֑וּ מָגֹ֥ור מִסָּבִ֖יב נְאֻם־יְהוָֽה׃

ירמיה 46:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור מסביב נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 46:5Jeremiah 46:5 Text AnalysisJeremiah 46:5 InterlinearJeremiah 46:5 MultilingualJeremiah 46:5 TSKJeremiah 46:5 Cross ReferencesJeremiah 46:5 Bible HubJeremiah 46:5 Biblia ParalelaJeremiah 46:5 Chinese BibleJeremiah 46:5 French BibleJeremiah 46:5 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:4
Top of Page
Top of Page