Jeremiah 46:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־Also herAdv
7916 [e]śə-ḵi-re-hāשְׂכִרֶ֤יהָhired menAdj
7130 [e]ḇə-qir-bāhבְקִרְבָּהּ֙in her midstNoun
5695 [e]kə-‘eḡ-lêכְּעֶגְלֵ֣יbullsNoun
4770 [e]mar-bêq,מַרְבֵּ֔קof her like fattedNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1571 [e]ḡam-גַם־alsoAdv
1992 [e]hêm-māhהֵ֧מָּהtheyPro
6437 [e]hip̄-nūהִפְנ֛וּare turned backVerb
5127 [e]nā-sūנָ֥סוּare fled awayVerb
3162 [e]yaḥ-dāwיַחְדָּ֖יוtogetherNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5975 [e]‘ā-mā-ḏū;עָמָ֑דוּdo standVerb
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
3117 [e]yō-wmי֥וֹםthe dayNoun
343 [e]’ê-ḏāmאֵידָ֛םof their calamityNoun
935 [e]בָּ֥אwas comeVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םonPrep
6256 [e]‘êṯעֵ֥תthe timeNoun
6486 [e]pə-qud-dā-ṯām.פְּקֻדָּתָֽם׃of their visitationNoun
Hebrew Texts
ירמיה 46:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־שְׂכִרֶ֤יהָ בְקִרְבָּהּ֙ כְּעֶגְלֵ֣י מַרְבֵּ֔ק כִּֽי־גַם־הֵ֧מָּה הִפְנ֛וּ נָ֥סוּ יַחְדָּ֖יו לֹ֣א עָמָ֑דוּ כִּ֣י יֹ֥ום אֵידָ֛ם בָּ֥א עֲלֵיהֶ֖ם עֵ֥ת פְּקֻדָּתָֽם׃

ירמיה 46:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־שכריה בקרבה כעגלי מרבק כי־גם־המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו כי יום אידם בא עליהם עת פקדתם׃

Links
Jeremiah 46:21Jeremiah 46:21 Text AnalysisJeremiah 46:21 InterlinearJeremiah 46:21 MultilingualJeremiah 46:21 TSKJeremiah 46:21 Cross ReferencesJeremiah 46:21 Bible HubJeremiah 46:21 Biblia ParalelaJeremiah 46:21 Chinese BibleJeremiah 46:21 French BibleJeremiah 46:21 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:20
Top of Page
Top of Page