Jeremiah 40:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
589 [e]wa-’ă-nî,וַאֲנִ֗יand As for mePro
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֤יI am goingAdv
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁב֙I will dwellVerb
4709 [e]bam-miṣ-pāh,בַּמִּצְפָּ֔הat MizpahNoun
5975 [e]la-‘ă-mōḏלַֽעֲמֹד֙to standVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣י[for you] beforeNoun
3778 [e]hak-kaś-dîm,הַכַּשְׂדִּ֔יםthe ChaldeansNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֖אוּwill comeVerb
413 [e]’ê-lê-nū;אֵלֵ֑ינוּuntoPrep
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֡םbut youPro
622 [e]’is-p̄ūאִסְפוּ֩gather youVerb
3196 [e]ya-yinיַ֨יִןwineNoun
7019 [e]wə-qa-yiṣוְקַ֜יִץand summer fruitsNoun
8081 [e]wə-še-men,וְשֶׁ֗מֶןand oilNoun
7760 [e]wə-śi-mūוְשִׂ֙מוּ֙and putVerb
3627 [e]biḵ-lê-ḵem,בִּכְלֵיכֶ֔ם[them] in your vesselsNoun
3427 [e]ū-šə-ḇūוּשְׁב֖וּand dwellVerb
5892 [e]bə-‘ā-rê-ḵemבְּעָרֵיכֶ֥םin your citiesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
8610 [e]tə-p̄aś-tem.תְּפַשְׂתֶּֽם׃you have takenVerb
Hebrew Texts
ירמיה 40:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִ֗י הִנְנִ֤י יֹשֵׁב֙ בַּמִּצְפָּ֔ה לַֽעֲמֹד֙ לִפְנֵ֣י הַכַּשְׂדִּ֔ים אֲשֶׁ֥ר יָבֹ֖אוּ אֵלֵ֑ינוּ וְאַתֶּ֡ם אִסְפוּ֩ יַ֨יִן וְקַ֜יִץ וְשֶׁ֗מֶן וְשִׂ֙מוּ֙ בִּכְלֵיכֶ֔ם וּשְׁב֖וּ בְּעָרֵיכֶ֥ם אֲשֶׁר־תְּפַשְׂתֶּֽם׃

ירמיה 40:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואני הנני ישב במצפה לעמד לפני הכשדים אשר יבאו אלינו ואתם אספו יין וקיץ ושמן ושמו בכליכם ושבו בעריכם אשר־תפשתם׃

Links
Jeremiah 40:10Jeremiah 40:10 Text AnalysisJeremiah 40:10 InterlinearJeremiah 40:10 MultilingualJeremiah 40:10 TSKJeremiah 40:10 Cross ReferencesJeremiah 40:10 Bible HubJeremiah 40:10 Biblia ParalelaJeremiah 40:10 Chinese BibleJeremiah 40:10 French BibleJeremiah 40:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 40:9
Top of Page
Top of Page