Isaiah 8:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָ֥בַרAnd they shall passVerb
  bāhבָּ֖הּinPrep
7185 [e]niq-šehנִקְשֶׁ֣הhard pressedVerb
7457 [e]wə-rā-‘êḇ;וְרָעֵ֑בand hungryAdj
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֨הand it shall come to passVerb
3588 [e]ḵî-כִֽי־whenConj
7456 [e]yir-‘aḇיִרְעַ֜בthey shall be hungryVerb
7107 [e]wə-hiṯ-qaṣ-ṣap̄,וְהִתְקַצַּ֗ףand they shall fret themselvesVerb
7043 [e]wə-qil-lêlוְקִלֵּ֧לand curseVerb
4428 [e]bə-mal-kōwבְּמַלְכּ֛וֹtheir kingNoun
430 [e]ū-ḇê-lō-hāwוּבֵאלֹהָ֖יוand their GodNoun
6437 [e]ū-p̄ā-nāhוּפָנָ֥הand lookVerb
4605 [e]lə-mā-‘ə-lāh.לְמָֽעְלָה׃upwardSubst
Hebrew Texts
ישעה 8:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָ֥בַר בָּ֖הּ נִקְשֶׁ֣ה וְרָעֵ֑ב וְהָיָ֨ה כִֽי־יִרְעַ֜ב וְהִתְקַצַּ֗ף וְקִלֵּ֧ל בְּמַלְכֹּ֛ו וּבֵאלֹהָ֖יו וּפָנָ֥ה לְמָֽעְלָה׃

ישעה 8:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבר בה נקשה ורעב והיה כי־ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ופנה למעלה׃

Links
Isaiah 8:21Isaiah 8:21 Text AnalysisIsaiah 8:21 InterlinearIsaiah 8:21 MultilingualIsaiah 8:21 TSKIsaiah 8:21 Cross ReferencesIsaiah 8:21 Bible HubIsaiah 8:21 Biblia ParalelaIsaiah 8:21 Chinese BibleIsaiah 8:21 French BibleIsaiah 8:21 German Bible

Bible Hub
Isaiah 8:20
Top of Page
Top of Page