Isaiah 66:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֞יI [am]Pro
977 [e]’eḇ-ḥarאֶבְחַ֣רwill chooseVerb
8586 [e]bə-ṯa-‘ă-lu-lê-hem,בְּתַעֲלֻלֵיהֶ֗םtheir delusionsNoun
4035 [e]ū-mə-ḡū-rō-ṯāmוּמְגֽוּרֹתָם֙and their fearsNoun
935 [e]’ā-ḇîאָבִ֣יאwill bringVerb
1992 [e]lā-hem,לָהֶ֔םlikePro
3282 [e]ya-‘anיַ֤עַןbecausePrep
7121 [e]qā-rā-ṯîקָרָ֙אתִי֙when I calledVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand nonePrt
6030 [e]‘ō-w-neh,עוֹנֶ֔הdid answerVerb
1696 [e]dib-bar-tîדִּבַּ֖רְתִּיwhen I spokeVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
8085 [e]šā-mê-‘ū;שָׁמֵ֑עוּdo hearVerb
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַיַּעֲשׂ֤וּbut they didVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַע֙evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nay,בְּעֵינַ֔יin My sightNoun
834 [e]ū-ḇa-’ă-šerוּבַאֲשֶׁ֥רand in thatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
2654 [e]ḥā-p̄aṣ-tîחָפַ֖צְתִּיdo [that] I delightedVerb
977 [e]bā-ḥā-rū.בָּחָֽרוּ׃choseVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 66:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־אֲנִ֞י אֶבְחַ֣ר בְּתַעֲלֻלֵיהֶ֗ם וּמְגֽוּרֹתָם֙ אָבִ֣יא לָהֶ֔ם יַ֤עַן קָרָ֙אתִי֙ וְאֵ֣ין עֹונֶ֔ה דִּבַּ֖רְתִּי וְלֹ֣א שָׁמֵ֑עוּ וַיַּעֲשׂ֤וּ הָרַע֙ בְּעֵינַ֔י וּבַאֲשֶׁ֥ר לֹֽא־חָפַ֖צְתִּי בָּחָֽרוּ׃ ס

ישעה 66:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא־חפצתי בחרו׃ ס

Links
Isaiah 66:4Isaiah 66:4 Text AnalysisIsaiah 66:4 InterlinearIsaiah 66:4 MultilingualIsaiah 66:4 TSKIsaiah 66:4 Cross ReferencesIsaiah 66:4 Bible HubIsaiah 66:4 Biblia ParalelaIsaiah 66:4 Chinese BibleIsaiah 66:4 French BibleIsaiah 66:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:3
Top of Page
Top of Page