Habakkuk 3:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־AlthoughConj
8384 [e]ṯə-’ê-nāhתְאֵנָ֣הthe fig treeNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6524 [e]ṯip̄-rāḥ,תִפְרָ֗חdo blossomVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֤יןneitherPrt
2981 [e]yə-ḇūlיְבוּל֙[shall] fruitNoun
1612 [e]bag-gə-p̄ā-nîm,בַּגְּפָנִ֔יםon the vinesNoun
3584 [e]ki-ḥêšכִּחֵשׁ֙shall failVerb
4639 [e]ma-‘ă-śêh-מַעֲשֵׂה־the laborNoun
2132 [e]za-yiṯ,זַ֔יִתof the oliveNoun
7709 [e]ū-šə-ḏê-mō-wṯוּשְׁדֵמ֖וֹתand the fieldsNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
6213 [e]‘ā-śāhעָ֣שָׂהshall yieldVerb
400 [e]’ō-ḵel;אֹ֑כֶלfoodNoun
1504 [e]gā-zarגָּזַ֤רshall be cut offVerb
4356 [e]mim-miḵ-lāhמִמִּכְלָה֙from the foldNoun
6629 [e]ṣōn,צֹ֔אןthe flockNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand noPrt
1241 [e]bā-qārבָּקָ֖ר[there shall be] herdNoun
7517 [e]bā-rə-p̄ā-ṯîm.בָּרְפָתִֽים׃in the stallsNoun
Hebrew Texts
חבקוק 3:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־תְאֵנָ֣ה לֹֽא־תִפְרָ֗ח וְאֵ֤ין יְבוּל֙ בַּגְּפָנִ֔ים כִּחֵשׁ֙ מַעֲשֵׂה־זַ֔יִת וּשְׁדֵמֹ֖ות לֹא־עָ֣שָׂה אֹ֑כֶל גָּזַ֤ר מִמִּכְלָה֙ צֹ֔אן וְאֵ֥ין בָּקָ֖ר בָּרְפָתִֽים׃

חבקוק 3:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־תאנה לא־תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה־זית ושדמות לא־עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

Links
Habakkuk 3:17Habakkuk 3:17 Text AnalysisHabakkuk 3:17 InterlinearHabakkuk 3:17 MultilingualHabakkuk 3:17 TSKHabakkuk 3:17 Cross ReferencesHabakkuk 3:17 Bible HubHabakkuk 3:17 Biblia ParalelaHabakkuk 3:17 Chinese BibleHabakkuk 3:17 French BibleHabakkuk 3:17 German Bible

Bible Hub
Habakkuk 3:16
Top of Page
Top of Page