Genesis 9:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2142 [e]wə-zā-ḵar-tîוְזָכַרְתִּ֣יAnd I will rememberVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1285 [e]bə-rî-ṯî,בְּרִיתִ֗יmy covenantNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רwhichPrt
996 [e]bê-nîבֵּינִי֙between youPrep
996 [e]ū-ḇê-nê-ḵem,וּבֵ֣ינֵיכֶ֔םand between mePrep
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֛יןand betweenPrep
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֥פֶשׁcreatureNoun
2416 [e]ḥay-yāhחַיָּ֖הlivingAdj
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־of allNoun
1320 [e]bā-śār;בָּשָׂ֑רfleshNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and neverAdv
1961 [e]yih-yehיִֽהְיֶ֨הbecomeVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֤וֹדagainSubst
4325 [e]ham-ma-yimהַמַּ֙יִם֙the watersNoun
3999 [e]lə-mab-būl,לְמַבּ֔וּלa floodNoun
7843 [e]lə-ša-ḥêṯלְשַׁחֵ֖תto destroyVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1320 [e]bā-śār.בָּשָֽׂר׃fleshNoun
Hebrew Texts
בראשית 9:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְזָכַרְתִּ֣י אֶת־בְּרִיתִ֗י אֲשֶׁ֤ר בֵּינִי֙ וּבֵ֣ינֵיכֶ֔ם וּבֵ֛ין כָּל־נֶ֥פֶשׁ חַיָּ֖ה בְּכָל־בָּשָׂ֑ר וְלֹֽא־יִֽהְיֶ֨ה עֹ֤וד הַמַּ֙יִם֙ לְמַבּ֔וּל לְשַׁחֵ֖ת כָּל־בָּשָֽׂר׃

בראשית 9:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וזכרתי את־בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל־נפש חיה בכל־בשר ולא־יהיה עוד המים למבול לשחת כל־בשר׃

Links
Genesis 9:15Genesis 9:15 Text AnalysisGenesis 9:15 InterlinearGenesis 9:15 MultilingualGenesis 9:15 TSKGenesis 9:15 Cross ReferencesGenesis 9:15 Bible HubGenesis 9:15 Biblia ParalelaGenesis 9:15 Chinese BibleGenesis 9:15 French BibleGenesis 9:15 German Bible

Bible Hub
Genesis 9:14
Top of Page
Top of Page